Taką możliwość przewiduje projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, nad którym pracuje Sejm.

Przewiduje on dodanie do rozdziału 2 nowego oddziału 6 - Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Postępowanie w sprawach wykonywania orzeczeń dotyczących kontaktów z dziećmi miałoby się toczyć według przepisów o postępowaniu nieprocesowym,

jako jedno z postępowań w sprawach opiekuńczych. Sprawy o odebranie dziecka zostały całościowo uregulowane w rozdziale 5 obejmującym zarówno rozpoznanie sprawy jak i wykonanie orzeczenia nakazującego odebranie osoby. Natomiast w kwestii kontaktów odrębny rozdział poświęcony jest tylko fazie wykonawczej, a postępowanie rozpoznawcze będzie się toczyć w zasadzie według przepisów ogólnych o postępowaniu opiekuńczym.

Pieniądze za utrudnianie kontaktu

Na opornego rodzica zabraniającego czy utrudniającego kontakt z dzieckiem zagwarantowany w orzeczeniu sądowym, sąd będzie mógł nałożyć nakaz zapłaty sumy pieniężnej przyznawanej uprawnionemu do kontaktu (na jego wniosek).

Procedura ma być dwuetapowa. Najpierw sąd określi zagrożenie na wypadek niezastosowania się zobowiązanego do orzeczenia ustalającego kontakty (art. 598

15

§ 1 k.p.c.). Jeżeli zobowiązany nie zastosuje się do orzeczenia sądu, uprawniony będzie musiał jeszcze raz wystąpić do sądu, aby sąd nakazał zobowiązanemu zapłatę na jego rzecz kwoty stanowiącej iloczyn kwoty, którą sąd zagroził za każde naruszenie i liczby naruszeń (art. 598

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

16

§ 1 k.p.c.).

W obu fazach postępowanie będzie odbywać się w obecności osoby zobowiązanej, która musi być wysłuchana i mieć zagwarantowane prawo do przedstawienia swoich racji (art. 598

19

§ 2 k.p.c.).

Co ważne -

zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej mogłoby być zamieszczone już w postanowieniu ustalającym kontakty z dzieckiem.

Możliwość tę przewiduje nowy § 3 w art. 582

1

k.p.c. W takiej sytuacji, w razie naruszenia obowiązku, sąd od razu nakaże zapłatę uprawnionemu sumy pieniężnej na podstawie art. 598

16

§ 1 k.p.c.  w zw. z art. 598

16

§ 2 k.p.c. – stosownej do liczby naruszeń. Sąd ustalając kontakty powinien zagrozić nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej zawsze gdy jest obawa, że zobowiązany nie zechce wykonać swojego obowiązku. Nie ma granicy wysokości kwoty, kwota ta ma być skuteczna, powinna być adekwatna do majątku osoby zobowiązanej.

Poszkodowany rodzic czy inny uprawniony będzie mógł się również domagać od osoby zobowiązanej do umożliwienia mu orzeczonego sądownie kontaktu z dzieckiem (a nie czyniącej tego) zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu (np. koszty podróży, dojazdów, zakupionych biletów na imprezę, na którą miało pójść dziecko itp.).

Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Kurator czasowo odbierze dziecko

Jeżeli kontakty polegają na zabieraniu dziecka poza miejsce jego pobytu, a osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem uniemożliwia mu kontakt  z  uprawnionymi (np. dziadkami, drugim rodzicem) sąd może wtedy zlecić kuratorowi przymusowe odebranie dziecka.  Podstawą postanowienia w o odebraniu dziecka byłby przepis art. 598

17

k.p.c. Postanowienie mogłaby być wydane dopiero po wysłuchaniu uprawnionego i osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje. W postanowieniu o wielokrotnym, ale czasowym odbieraniu dziecka określone będzie w jakim czasie od uprawomocnienia postanowienia, ten środek ma być stosowany (np. przez 3 miesiące).

Sąd zmieni warunki kontaktu

Na uwagę zasługuje możliwość modyfikacji czasu i sposobu kontaktów, w szczególności przez ich kumulację lub włączenie kuratora sądowego (który i tak będzie brał udział w odebraniu dziecka). Jeśli zatem będzie blokowany dostęp uprawnionego do kontaktu z dzieckiem sąd opiekuńczy będzie mógł zmodyfikować dotychczasowe orzeczenie ustanawiające zasady kontaktowania się z dzieckiem.

Do wykonywania postanowienia o przymusowym odebraniu dziecka znajdować by miały  odpowiednie zastosowanie przepisy art. 598

7

–598

12

k.p.c., a zatem postępowanie w tym zakresie nie różniłoby się od trybu stosowanego dotychczas w zakresie odebrania dziecka od osoby nieuprawnionej.

Grzywna dla Skarbu Państwa nieskuteczna

Obecnie egzekucja orzeczeń dotyczących kontaktów z dzieckiem jest krytykowana za swoją nieskuteczność. Prowadzona jest na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych:

- albo na podstawie art. 1050 k.p.c., gdy rodzic uprawniony do kontaktów z dzieckiem ma prawo zabierać dziecko poza miejsce zamieszkania,

- albo na zasadach określonych w art. 1051 k.p.c., gdy do kontaktów powinno dochodzić w miejscu zamieszkania dziecka, a rodzic sprawujący bezpośrednią pieczę ma obowiązek nie przeszkadzać w tych kontaktach.

Zgodnie z art. 1052 k.p.c., sąd który jest organem egzekucyjnym w tych sprawach, może ukarać zobowiązanego grzywną do 1000 zł, jeżeli nie wykonuje on postanowienia sądu. Grzywny mogą być ponawiane, górna granica ich łącznej wysokości w jednej sprawie jest określona na 100 000 zł. Tytułem wykonawczym jest postanowienie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Etap legislacyjny:

- po pierwszym czytaniu w Sejmie

Czytaj również:

Kontakt z dzieckiem wymusi grzywna

Nie pozwoli na spotkanie - zapłaci

Pieniądze mają wymusić kontakt z dzieckiem

Rodzic musi widywać się z dzieckiem

Zobacz serwis:

Prawo rodzinne » Władza rodzicielska