Pracodawca nie może dokonać zaległych wpłat do PPK

Jeżeli pracodawca nie „zapisał” pracownika do PPK w przewidzianym na to terminie, a później przypomniał sobie o tym, nie może obliczyć i pobrać z wynagrodzenia pracownika oraz przekazać do instytucji finansowej zaległych wpłat do PPK. Naprawienie szkody wyrządzonej pracownikowi brakiem wpłat powinno nastąpić zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Publikacja: 21.07.2023 18:15

Pracodawca nie może dokonać zaległych wpłat do PPK

Foto: Adobe Stock

Od 1 grudnia 2022 r. pracodawca zatrudnił pracownika, który - na skutek omyłki pracodawcy - nie został „zapisany” do PPK. Pracodawca zauważył swój błąd w połowie lipca. Następne wynagrodzenie zostanie wypłacone pracownikowi pod koniec lipca. Czy od tego wynagrodzenia można obliczyć i pobrać wyższe - niż wynika to z przepisów - wpłaty do PPK, jeżeli pracownik wyrazi na to zgodę?

Nie można skorzystać z takiego rozwiązania. Naprawnienie szkody wyrządzonej pracownikowi niedokonaniem zaległych wpłat do PPK powinno nastąpić zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Czas na „zapisanie” do PPK

Zasadą jest, że podmiot zatrudniający „zapisuje” osobę zatrudnioną do PPK, czyli zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz tej osoby, nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu osobą zatrudnioną. Do okresu zatrudnienia, potrzebnego do zawarcia umowy o prowadzenie PPK, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów (np. art. 23[1] kodeksu pracy) obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot, który poprzednio zatrudniał tę osobę.

Ważne: „Osobą zatrudnioną” w rozumieniu ustawy o PPK jest nie tylko pracownik (z wyjątkiem m.in. młodocianych), ale także np. zleceniobiorca podlegający z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Podmiotem zatrudniający, który „zapisuje” taką osobę do PPK, jest pracodawca albo zleceniodawca, jeżeli ma NIP lub REGON. W przypadku, gdy pracodawca albo zleceniodawca nie ma NIP ani REGON, podmiotem zatrudniającym jest płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. 

Przykład: Pracodawca, który zatrudnił pracownika 1 grudnia 2022 r., miał czas na zawarcie w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK do 10 marca 2023 r. Gdyby jednak dana osoba była zatrudniona w tym podmiocie np. od 1 do 31 lipca 2022 r. na podstawie umowy zlecenia i z tytułu tego zlecenia podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a później - od 1 grudnia 2022 r. - została zatrudniona w tym podmiocie na podstawie umowy o pracę, to pracodawca miałby krótszy czas na zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK - do 10 lutego 2023 r. 

Uczestnictwo w PPK z mocy prawa

Jeżeli podmiot zatrudniający nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia, przyjmuje się, że w pierwszym dniu po upływie tego terminu z mocy prawa powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucją finansową, z którymi podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowę o prowadzenie PPK uważa się wówczas za zawartą na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK.

W przypadku, gdy pracodawca zatrudnił pracownika 1 grudnia 2022 r. oraz nie zawarł w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK do 10 marca 2023 r., to 11 marca br. pracownik rozpoczął uczestnictwo w PPK mocy prawa. Wpłaty do PPK powinny być obliczane i pobierane poczynając od wynagrodzenia wypłaconego temu pracownikowi od 11 marca br. W sytuacji, gdy pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie raz w miesiącu – pod koniec miesiąca, a pierwsze wpłaty do PPK zostaną obliczone i pobrane z wynagrodzenia wypłaconego mu w lipcu, brakuje wpłat do PPK od wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi w marcu, kwietniu, maju i czerwcu.

Zaległe wpłaty do PPK

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia PPK. Są one obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. W sytuacji, gdy pracodawca nie obliczył i nie pobrał wpłat do PPK od wynagrodzenia uczestnika w terminie wypłaty wynagrodzenia, są to tzw. wpłaty zaległe. Pracodawca nie może „wyrównać” brakujących wpłat w ten sposób, że od późniejszego wynagrodzenia uczestnika PPK obliczy i pobierze wpłaty do PPK w wyższej kwocie niż wynika to z przepisów ustawy o PPK – nawet, gdyby pracownik wyraził na to zgodę. Szkoda wyrządzona uczestnikowi PPK niedokonaniem wpłat do PPK powinna zostać naprawiona przez pracodawcę na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

Przykład: Pracodawca i pracownik ustalili, że – w celu naprawienia szkody wyrządzonej pracownikowi niedokonaniem wpłat do PPK przez pracodawcę – pracodawca wypłaci pracownikowi określoną kwotę. Pracownik chce, aby pracodawca przekazał tę kwotę na jego rachunek PPK. Przepisy nie przewidują jednak takiej możliwości. 

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46).

Anna Puszkarska, Ekspert PFR Portal PPK

Od 1 grudnia 2022 r. pracodawca zatrudnił pracownika, który - na skutek omyłki pracodawcy - nie został „zapisany” do PPK. Pracodawca zauważył swój błąd w połowie lipca. Następne wynagrodzenie zostanie wypłacone pracownikowi pod koniec lipca. Czy od tego wynagrodzenia można obliczyć i pobrać wyższe - niż wynika to z przepisów - wpłaty do PPK, jeżeli pracownik wyrazi na to zgodę?

Nie można skorzystać z takiego rozwiązania. Naprawnienie szkody wyrządzonej pracownikowi niedokonaniem zaległych wpłat do PPK powinno nastąpić zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej