Ostatnia nowelizacja kodeksu pracy, implementująca m.in. Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE (DzUrz UEL 2019 Nr 188, str. 79, tzw. dyrektywa work-life balance), zagwarantowała pracownikom wychowującym dzieci w wieku do lat 8 prawo do występowania do pracodawców o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania opieki. Wedle założeń dyrektywy ma to zachęcać pracowników wychowujących dzieci do pozostania na rynku pracy, a korzystanie z wybranej formy organizacji pracy ma im ułatwić łączenie kariery zawodowej z rolą rodzica lub opiekuna dziecka. Przybliżam obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r. zasady stosowania elastycznej organizacji pracy w teorii i praktyce.