Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 2022 r., poz. 923; dalej: ustawa o zfśs) w art. 8 ust. 1c przesądza, że pracodawca przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do przyznania świadczeń z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

Wskazany przepis należy traktować jako doprecyzowanie ogólnej zasady ograniczenia przechowywania, która wynika z art. 5 ust. 1 lit. e RODO. Zgodnie z RODO dane mogą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której te dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.