Do Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz trafił wniosek od skazanego. Sygnalizuje on, że niektóre regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych są dyskryminujące.

Chodzi o określonym w załączniku do rozporządzenia, ilości mydła przysługującym osadzonym w ciągu miesiąca. Zgodnie z tabelą niezatrudniony mężczyzna ma prawo otrzymać w tym okresie 100 gramów mydła, natomiast niezatrudniona kobieta 200 gramów.

Autor wniosku uważa, że takie zróżnicowanie jest nieuzasadnione. Jak przypomina, zgodnie z przepisami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminów organizacyjno-porządkowych wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności, zarówno osadzeni mężczyźni jak i kobiety mają obowiązek utrzymywać należytą czystość osobistą. Dlatego zdaniem skazanego mężczyzny, powinni otrzymywać w takiej samej ilości potrzebne do tego środku higieny.

Tę zastrzeżenia podzieliła Rzecznik Prawnik Obywatelskich. W wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości prof. Irena Lipowicz zauważa, iż wprawdzie zgodnie z przepisami regulaminów organizacyjno-porządkowych osadzeni mężczyźni korzystają co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli, a kobiety dwa razy, jednak, zdaniem RPO, nie może to stanowić uzasadnienia dla zróżnicowania ilości wydawanego osadzonym mydła.

W ocenie Rzecznik takie zróżnicowanie narusza konstytucyjną zasadę równości.