W grudniu 2019 r., po dziesięciu latach od wpisu na listę instruktorów nauki jazdy, starosta wykreślił z niej Andrzeja Z. (dane zmienione). Wcześniej sąd rejonowy przesłał staroście kopię wyroku skazującego instruktora na karę z zawieszeniem na dwa lata za umyślne przestępstwo przeciw zdrowiu. Fakt prawomocnego skazania potwierdził Krajowy Rejestr Karny.

Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami instruktorem nauki jazdy nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu. Prawomocne skazanie za takie przestępstwo zobowiązuje organ prowadzący ewidencję do wykreślenia z niej sprawców.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które utrzymało w mocy decyzję starosty, wyjaśniło, że zawieszenie wykonywania kary nie oznacza, iż dana osoba nie została skazana, lecz tylko to, że kara nie jest wykonywana.

Czytaj także: Instruktorzy nauki jazdy i egzaminatorzy pod nowym nadzorem

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skreślony instruktor zwrócił uwagę, że nie orzeczono wobec niego zakazu prowadzenia działalności gospodarcze ani zakazu wykonywania zawodu. Wykonywał go od kilkunastu lat, i nie było na niego żadnych skarg. Jest to też jedyne źródło dochodu.

Oddalając skargę, WSA przypomniał, że zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, instruktorem nauki jazdy nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za wymienione w ustawie kategorie przestępstw. W tym za przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu. W takich przypadkach ustawodawca nie pozostawił organowi swobody w decydowaniu o skreśleniu – podkreślił sąd. Zwrócił również uwagę, że skarżący popełnił przestępstwo umyślne. Zatem nie tylko istniała podstawa prawna do wydania decyzji o skreśleniu z ewidencji, ale starosta był zobowiązany do tego z urzędu. Ustawodawca nie uzależnia też takiej decyzji od oceny, czy przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu zostało popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Jak również od nieorzeczenia w prawomocnym wyroku karnym zakazu wykonywania zawodu czy prowadzenia działalności gospodarczej. Poza tym w dacie wydania decyzji o skreśleniu z ewidencji nie nastąpiło jeszcze zatarcie skazania. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Bk 198/20