Punkty karne, taxi na aplikację, opłaty. Prezydent podpisał nowe przepisy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym, która m.in. wprowadza rozwiązania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów drogowych wykonywanych z użyciem aplikacji, takich jak Uber, Bolt czy Free Now.

Publikacja: 07.06.2023 18:25

Punkty karne, taxi na aplikację, opłaty. Prezydent podpisał nowe przepisy

Foto: Adobe Stock

Ustawa została uchwalona przez Sejm 26 maja 2023 r. Ma poprawić weryfikację tożsamości kierującego pojazdem. Przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani przed rozpoczęciem współpracy z daną osobą i zleceniem jej pierwszego przewozu, zweryfikować ją  tj. sprawdzić tożsamość, posiadanie odpowiednich uprawnień (prawo jazdy), autentyczność dokumentów oraz niekaralność. Będą też musieli utrwalić wizerunek kandydata na kierowcę taxi.

Prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób dokona takiej weryfikacji w trybie osobistego stawiennictwa.

Kierowca z aplikacji pod lupą

To nie wszystko. Przedsiębiorca pośredniczący przy przewozie osób będzie miała obowiązek weryfikować także - nie rzadziej niż raz na 50 przewozów - czy osoba wykonująca przewóz osób jest rzeczywiście osobą, której ten przewóz zlecono.  Czynność ta będzie potwierdzana w postaci zdjęcia przedstawiającego wizerunek twarzy osoby wykonującej przewóz.

Informacje o kierowcach przedsiębiorca ma przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kierowca zakończył pracę  przy przewozie osób. Będzie je musiał przekazać także innemu przedsiębiorcy prowadzącemu pośrednictwo przy przewozie osób, jeśli ten o to zawnioskuje w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewozów. 

Kierowcy, którzy rozliczają opłaty za przewóz osób przy użyciu aplikacji mobilnej, będą musieli  - na żądanie uprawnionego organu kontroli - okazywać i udostępniać urządzenie, na którym jest zainstalowana aplikacja. Cel: kontrola w zakresie spełnienia wymagań dla aplikacji mobilnej oraz wymagań dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określonych w przepisach o VAT.

Redukcja punktów karnych online

Ustawa nowelizuje także art. 98 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą z niej usuwane z upływem 1 roku, a nie jak dotychczas – z upływem dwóch lat.

W wyniku innej zmiany, osoba wpisana do ewidencji kierujących, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, będzie mogła na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Osobie wpisanej do ewidencji po przedstawieniu przez nią zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania tej osoby komendant wojewódzki Policji zmniejszy o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja  znosi także obowiązek uiszczania opłaty ewidencyjnej za czynności urzędowe związane z ruchem pojazdów. Chodzi o opłaty wnoszone m.in. w związku z wydaniem dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablicy rejestracyjnych i ich wtórników, karty pojazdu, nalepki kontrolnej, prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy.

Wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, czyli prawdopodobnie 1 lipca, ale sporo przepisów ma inne, późniejsze terminy wejścia w życie.

Ustawa została uchwalona przez Sejm 26 maja 2023 r. Ma poprawić weryfikację tożsamości kierującego pojazdem. Przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani przed rozpoczęciem współpracy z daną osobą i zleceniem jej pierwszego przewozu, zweryfikować ją  tj. sprawdzić tożsamość, posiadanie odpowiednich uprawnień (prawo jazdy), autentyczność dokumentów oraz niekaralność. Będą też musieli utrwalić wizerunek kandydata na kierowcę taxi.

Prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób dokona takiej weryfikacji w trybie osobistego stawiennictwa.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja