Student nie spełnił tego warunku, choć jego dochód, obliczony według przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, wyniósł zero złotych. Uczelniane komisje stypendialne prawidłowo odmówiły przyznania takiego świadczenia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Ale czy nie było współwinnych odpowiadających za treść wystawionych zaświadczeń?

We wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok 2019/2020 student IV roku studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku podał, że nie mieszka z rodzicami, nie ma źródeł stałego dochodu, a w ubiegłym roku akademickim utrzymywał się z przyznanego mu stypendium socjalnego. Do wniosku dołączył zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, że nie figuruje w bazie danych tego urzędu. Z zaświadczenia miejskiego ośrodka pomocy rodzinie wynikało natomiast, że nie ubiegał się i nie korzysta z pomocy społecznej, a środki na koncie bankowym to pożyczka od znajomego.

Czytaj także:

Koronawirus: wsparcie finansowe dla studentów i doktorantów

Uczelniane komisje stypendialne oceniły, że zaświadczenia nie dokumentują sytuacji majątkowej i dochodowej studenta i jego rodziny. Przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewidują, że w razie braku zaświadczenia o takiej sytuacji należy odmówić przyznania studentowi stypendium socjalnego. Wywiera to bowiem takie same skutki, jakby go w ogóle nie było.

W skardze do WSA w Białymstoku student oświadczył, że złożył wszystkie wymagane dokumenty, w tym zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej.

Sąd oddalił skargę. Zwrócił uwagę, że jeżeli student nie ma źródła stałego dochodu, warunkiem przyznania stypendium socjalnego jest przedstawienie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej; swojej i rodziny. Zaświadczenie z MOPR stwierdza jedynie, że skarżący nie korzysta ze świadczeń społecznych MOPR. Nie jest to zatem zaświadczenie wymagane przez przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – ocenił WSA.

Trudno też uznać za udokumentowane źródło utrzymania pożyczkę wskazaną w oświadczeniu studenta. W konsekwencji uczelniane komisje stypendialne słusznie uznały, że nie przedłożył on wymaganych przepisami dokumentów poświadczających źródło utrzymania, i odmówiły przyznania stypendium socjalnego – stwierdził sąd. A uzasadniając wyrok, podkreślił, że zamieszkiwanie studenta poza domem rodzinnym nie zwalnia jego rodziców od obowiązku alimentacyjnego w okresie studiów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Sygnatura akt: II SA/Bk 172/20