Sylwia S. domaga się świadczeń za szkody poniesione wskutek wadliwego leczenia. Lekarze stwierdzili  nowotwór szpiku kostnego, w 2000 r. przeszła transplantację szpiku od brata w Akademickim Centrum Medycznym w Gdańsku (obecnie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku). Po przeszczepie doszło do powikłań, które zostały zbyt późno zdiagnozowane i leczone z powodu braku współpracy pomiędzy lekarzami różnych specjalności. W efekcie Sylwia S. całkowicie straciła wzrok.

W 2005 r. poszkodowana pacjentka wniosła powództwo o odszkodowanie przeciwko szpitalowi. O rozstrzygnięciu przesądziła opinia biegłej z ... Londynu, gdyż w Polsce Sąd nie był w stanie znaleźć biegłego, który zechciałby sporządzić w tej sprawie odpowiednią opinię. W 2015 r.   Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wreszcie wyrok - uznał, że utratę wzroku Sylwii S. spowodowało źle prowadzone leczenie. Oprócz 500 tys. zł zadośćuczynienia sąd przyznał kobiecie comiesięczną rentę w wysokości 800 zł z wyrównaniem od momentu, w którym straciła wzrok.

Pełnomocnik szpital wniósł jednak apelację od wyroku. Wniósł o uzyskanie nowej opinii biegłych z Polski. Sąd Apelacyjny w Gdańsku pierwotnie przychylił się do tego wniosku pozwanego szpitala i rozpoczął poszukiwanie biegłych w Polsce, choć nie można ich było znaleźć w postępowaniu w I instancji. Do zmiany tej decyzji doprowadziły działania prokuratora. Wskazał on, że sąd powinien w pierwszej kolejności dopuścić dowód z opinii uzupełniającej zagranicznego biegłego, która była korzystna dla pokrzywdzonej pacjentki. Sąd Apelacyjny przyjął ten argument.

Podstawą zgłoszenia się przez prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku do tego postępowania jest art. 7 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

Jako interwenient uboczny w postępowaniu bierze udział również Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie.

Prokuratury od niedawna wspierają pacjentów

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  7 kwietnia 2016 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U., Poz. 508) przewidziało możliwość utworzenia odrębnych komórek organizacyjnych zajmującymi się sprawami karnymi związanymi z błędami lekarskimi.

Zgodnie z tymi rozwiązaniami w prokuraturach regionalnych mogą być utworzone działy zajmujące się prowadzeniem i nadzorowaniem spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć pacjenta (§ 27 ust. 1 pkt 1 Regulaminu). Natomiast na poziomie prokuratur okręgowych mogą być utworzone działy do prowadzenia i nadzorowania wspomnianych spraw, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka (§ 29 ust. 1 pkt 1). Ponadto, jeżeli w prokuraturze regionalnej lub okręgowej nie zostały utworzone wspomniane działy, prokurator regionalny lub okręgowy może powierzyć prowadzenie i nadzorowanie tych spraw, jednemu lub kilku prokuratorom.

Jednocześnie Prokurator Krajowy zarządzeniem z 29 kwietnia 2016 roku wprowadził koordynowanie przez Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych jednostkach prokuratury.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Konieczność utworzenia takich wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych lub stanowisk prokuratorskich wynikała z faktu, że postępowania w tej kategorii spraw są zazwyczaj skomplikowane, zarówno dowodowo jak i organizacyjnie. Dotyczą osób dotkniętych głęboką traumą związaną ze śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu osoby najbliższej. Rodzi to częste zarzuty w aspekcie bezstronności prowadzących te postępowania prokuratorów. Przez ten pryzmat oceniane jest każde uchybienie procesowe, czy opóźnienie czynności. Są to równocześnie sprawy o bardzo dużej doniosłości społecznej.

Ocena dotychczasowej praktyki prowadzenia tych spraw w skali kraju wskazuje nadto na bardzo zróżnicowany poziom merytoryczny oraz przewlekłość postępowań. Nowa struktura organizacyjna prokuratury w tym zakresie pozwala na wyspecjalizowanie się prokuratorów zajmujących tą kategorią spraw, a w konsekwencji marginalizację niepokojących zjawisk. Prowadzenie i nadzorowanie najpoważniejszych postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych przez doświadczonych prokuratorów z prokuratur regionalnych i okręgowych, przeszkolonych w zakresie metodyki ich prowadzenia, powinno wpłynąć na podniesienie poziomu merytorycznego tych spraw.