W konferencji w Sejmie, udział wzięli m. in. Marszałek Sejmu Radosław Sikorski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach Urszula Augustyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn, Naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ministerstwie Sprawiedliwości sędzia Michał Lewoc oraz dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dzieci Niczyje, pomysłodawczyni programu „Chrońmy Dzieci".

- Rok temu zwracałem się do Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o stworzenie certyfikatu badania jakości pracy placówek – mówił podczas spotkania Marek Michalak – Program „Chrońmy Dzieci" wychodzi naprzeciw tym postulatom. Wierzę, że ten program pozwoli na stymulacje pracy w placówkach dla dzieci oraz zwiększenie ich efektywność pracy. Mam także nadzieję, że te działania będą otwierały placówki na tzw. czynnik społeczny. Na wolontariuszy chętnych do pracy, którzy przyjdą pomóc lub też zwrócą uwagę na niepokojące zdarzenia. Chciałbym bardzo, żeby to było wspólne działanie, nie tylko obecnych tu osób, ale żeby było ono globalne.

- Niezwykle ważne jest, abyśmy zaakceptowali podmiotowość dziecięcą. Zakończmy pytania: czemu ja mam się zajmować cudzym dzieckiem? Dlaczego mam się wtrącać w cudze sprawy? Co mnie obchodzi, co ten dorosły robi z dzieckiem? Musimy mieć wszyscy w sobie tę odpowiedzialność za drugiego człowieka, szczególnie tego małego. Chodzi nie tylko o osoby piastujące wysokie funkcje, ale o nas wszystkich. Młody człowiek jest takim samym obywatelem jak my wszyscy. Nie przyszłym, ale dzisiejszym. Tu i teraz – dodał rzecznik.

Dla kogo?

Adresatami programu są placówki oświatowe i opiekuńcze. Program zakłada szkolenie personelu w zakresie ochrony najmłodszych przed zagrożeniami i pomocy im w niepokojących sytuacjach. Wyposaży ich także w umiejętności pozwalające na prowadzenie zajęć edukacyjnych, w czasie których przekażą dzieciom i ich rodziców informacje, jak chronić się przed przemocą i wykorzystywaniem.

Cele programu

W ramach projektu „Chronimy Dzieci" w placówkach oświatowych i opiekuńczych wprowadzona zostanie polityka ochrony dzieci. Standardy przyjęte przez te miejsca, zapewniać będą jasne procedury interwencji w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone w rodzinie lub przez personel. Zagwarantują również ochronę danych osobowych i wizerunku dziecka, bezpieczny dostęp najmłodszych do Internetu czy ochronę ich przed tzw. szkodliwymi treściami. Jednym z założeń programu jest też zapewnienie dzieciom pomocy i kontaktu z osobami nie tylko kompetentnymi, ale także – sprawdzonymi pod kątem niekaralności.

Certyfikat

Zwieńczeniem programu jest przyznanie certyfikatu „Chrońmy dzieci". Jest on potwierdzeniem, że w danej placówce spełnione są wszystkie standardy ochrony dziecka, a pracownicy wiedzą jak zapobiegać sytuacjom przemocowym i jak zareagować, kiedy będzie miała miejsce.

Fundacja Dzieci Niczyje program nagradzania certyfikatem placówek „Chrońmy Dzieci", prowadzi w Warszawie od trzech lat. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej program będzie realizowany w całej Polsce.