Prezydent podpisał ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Ma ona m.in. przyciągnąć na polskie uczelnie zagranicznych studentów, np. poprzez programy stypendialne, dofinansowanie kursów języka i promowanie naszego szkolnictwa. Z roku na rok i tak ich jednak przybywa. W roku akademickim 2016/2017 uczyło się u nas 65 096 studentów z zagranicy. To wzrost o 11,4 proc. wobec roku poprzedniego. BdTXT - W - 8.15 J: Główną grupą obcokrajowców w Polsce są studenci z Ukrainy (53,5 proc.). Drugą Białorusini. Zaskoczeniem w tym zestawieniu jest trzecie miejsce: to studenci z Indii, których w Polsce studiuje 2156 (wzrost o 240 proc.). Na dalszych pozycjach znaleźli się obywatele Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Rosji i Turcji. Srodtytul: Zainteresowanie nie słabnie BdTXT - W - 8.15 J: Z informacji przekazanych przez uczelnie wynika, że w tegorocznym naborze zainteresowanie cudzoziemców studiami w Polsce utrzymuje się lub nawet wzrasta. BdTXT - W - 8.15 J: – Nasze uczelniane centrum rekrutacji ocenia, że zainteresowanie kandydatów z zagranicy jest podobne lub nawet trochę większe niż przed rokiem. W systemie zarejestrowało się blisko 200 osób z zagranicy. Rok temu było ich ok. 180. Najliczniejsza grupa to Białorusini i Ukraińcy. Większość kandydatów z zagranicy posiada Kartę Polaka – mówi Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku. BdTXT - W - 8.15 J: Jak zastrzega, rejestracja w systemie nie oznacza, że wszystkie te osoby podejmą studia. BdTXT - W - 8.15 J: – Na razie mówimy o kandydatach. Uniwersytet rekrutuje też co roku studentów w wydziale zamiejscowym w Wilnie (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny). Większość to obywatele Litwy polskiego pochodzenia. Jako obywatele państwa członkowskiego UE studiują na UwB na takich samych zasadach jak obywatele Polski. BdTXT - W - 8.15 J: – Odczuwamy duże zainteresowanie osób z zagranicy – przyznaje Michał Kowaliński z Uniwersytetu Szczecińskiego.Na Uniwersytet Jagielloński zgłosiło się dotychczas 567 zagranicznych studentów, głównie z Ukrainy i Białorusi. Przyjęto 245, o ponad 100 mniej niż w zeszłym roku. Rekrutacja jednak jeszcze się nie zakończyła. Studentów z zagranicy może przybyć w naborze sierpniowym i wrześniowym. BdTXT - W - 8.15 J: Co wpływa na wzrost zainteresowania studiami w Polsce? W maju 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach. Wprowadziła ułatwienia dla studentów z zagranicy. BdTXT - W - 8.15 J: Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy dla studiujących cudzoziemców jest przyznawane na 15 miesięcy. Wcześniej zazwyczaj udzielano go na rok – co roku student musiał więc przechodzić całą procedurę na nowo. Teraz cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na kolejnym roku, otrzymują zezwolenie na pobyt czasowy do trzech lat. Srodtytul: Tańsze studia BdTXT - W - 8.15 J: Zagranicznych studentów przyciąga też niższe czesne. Do roku akademickiego 2015/2016 studenci spoza Unii płacili 2 tys. euro za rok akademicki. Musieli też płacić z góry za cały okres nauki. Teraz wystarczy zapłacić za jeden semestr, a wysokość czesnego określa rektor uczelni. Z zastrzeżeniem jednak, że nie może być ono niższe niż planowany koszt kształcenia. Tak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych. Wielu rektorów skorzystało z tych rozwiązań i obniżyło czesne. Na Uniwersytecie w Białymstoku dla studentów z zagranicy wynosi ono np. 4 tys. zł. Srodtytul: To się opłaci BdTXT - W - 8.15 J: Dla uczelni przyjmowanie studentów z zagranicy jest coraz bardziej opłacalne. Od stycznia zmienił się sposób naliczania dotacji. W tzw. składniku umiędzynarodowienia student i doktorant niebędący polskim obywatelem, a odbywający pełen cykl kształcenia, liczy się potrójnie. To ma zachęcić uczelnie akademickie do promocji na arenie międzynarodowej i do wprowadzania nowych obcojęzycznych programów kształcenia.