W dziesiątej edycji rankingu „Rzeczpospolitej", tak jak w poprzednich, liczą się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Maksymalna suma punktów w każdej kategorii wyniosła odpowiednio 11, 15 i 4 pkt. Ranking został opracowany na podstawie danych

Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Wejście w życie ustawy 2.0 sprawozdawczość w systemie POL-on spowodowało przesunięcia z poziomu jednostek naukowych (wydziałów) na poziom uczelni. W ubiegłym roku wprowadziliśmy kilka zmian w rankingu, zastępując część wskaźników innymi lub licząc niektóre dla całej uczelni.

W tym roku zdecydowaliśmy się odejść od danych dotyczących uczelni, w związku z tym w rankingu nie zostały ocenione: konkurencyjność, konferencje, publikacje czy dostępność kadry naukowej. Ze względu na brak danych za rok 2020/2021 dotyczących mobilności zrezygnowaliśmy ze wskaźników dotyczących mobilności kadry.

W rankingu zostały natomiast uwzględnione nowe parametry: w kategorii jakość kształcenia został dodany wskaźnik oparty na danych ELA (ekonomiczne losy absolwentów) – odzwierciedlający pozycję absolwentów na rynku pracy, oraz liczba aktywnych doktorantów i uczestników szkół doktorskich.

W kategorii współpraca został dodany wskaźnik uwzględniający studia prawne prowadzone w języku angielskim.

W rankingu zostały uwzględnione uczelnie, które posiadały zaraportowanych studentów na semestrze zimowym roku akademickiego 2020/202 na kierunku prawo prowadzonym na poziomie jednolitym magisterskim (stan bazy POL-on – 12 maja 2021 rok). Dodatkowo uczelnie powinny wykazać absolwentów w latach 2019 lub 2020.

Kategoria: potencjał naukowy

1. Ocena parametryczna (maks. 2 pkt). Kat. A+ – 2 pkt, kat. A – 1,5 pkt, kat. B – 1 pkt i kat. C – 0,5 pkt. W przypadku gdy uczelnia uzyskała osobowość prawną po 2014 roku i nie była podana ocenie parametrycznej, przyjęliśmy kategorię B.

2. Rozwój kadry (maks. 3 pkt) – nadane stopnie DR (0,75 pkt) oraz DR HAB. (1,25 pkt) w dyscyplinie prawo oraz dyscyplinie nauki prawne w 2020 roku; osoby z tytułem doktora i doktora habilitowanego wykładające na wydziale prawa oraz w dyscyplinie nauki prawne w 2020 roku do liczby studentów (1 pkt).

3. Uprawnienia habilitacyjne (maks. 2 pkt).

4. Uprawnienia doktorskie (maks. 1 pkt).

5. Liczba doktorantów (maks. 2 pkt).

6. Liczba uczestników szkół doktorskich (maks. 1 pkt).

Kategoria: jakość kształcenia

1. Zdawalność na aplikację (maks. 5 pkt).

2. Kandydaci na jedno miejsce studia stacjonarne (maks. 3 pkt).

3. Przyjęci laureaci olimpiady (maks. 1 pkt).

4. Praktyka zawodowa (maks. 2 pkt) mierzona liczbą studentów przypadających na jednego opiekuna.

5. Ekonomiczne losy absolwentów (maks. 4 pkt) – uwzględniono względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu (maks. 2 pkt) oraz względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu (maks. 2 pkt).

Kategoria: współpraca z zagranicą

4. Studenci cudzoziemcy (maks. 3 pkt) – proc. studentów zagranicznych w stosunku do studentów ogółem.

2. Studia prowadzone w języku angielskim – 1 pkt.

Wyniki Rankingu

10. Ranking wydziałów prawa "Rzeczpospolitej 2021r.