Gdzie uczą najlepszych prawników w Polsce? Ranking wydziałów prawa 2024

Liderem rankingu uczelni publicznych ponownie został Uniwersytet Jagielloński. Pierwsze miejsce na podium wśród uczelni niepublicznych przypadło w tym roku Uczelni Łazarskiego z Warszawy.

Aktualizacja: 26.06.2024 13:52 Publikacja: 25.06.2024 04:32

Gmach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Gmach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Foto: PAP/Łukasz Gągulski

W rankingu wydziałów prawa „Rzeczpospolitej” nie zmienili się liderzy wśród uczelni publicznych. Pierwsze miejsce zajmuje Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który otrzymał 22,8 pkt, na drugiej pozycji znajduje się Uniwersytet Warszawski, który ma o 1,2 pkt mniej. Trzecie miejsce należy do Uniwersytetu Wrocławskiego z 19,7 pkt.

Przetasowania nastąpiły na podium uczelni niepublicznych, w tym roku liderem zestawienia jest Uczelnia Łazarskiego z Warszawy, która awansowała z drugiej pozycji, zdobywając 20,7 pkt. Drugą lokatę zajmuje Akademia Leona Koźmińskiego – 18,2 pkt. Trzecią pozycję utrzymał Uniwersytet SWPS, zdobywając 17,1 pkt.

Tabele są interaktywne, możesz sortować wg wybranej kategorii lub wyszukiwać, wpisując nazwę w pole Search.

rp.pl/Weronika Porębska

Jaka była punktacja

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, uczelnie mogły zdobyć maksymalnie 30 pkt. Zmienione zostały wagi poszczególnych kategorii. Z 4 do 2 pkt zmniejszona została waga kategorii współpraca z zagranicą, 1 pkt został przypisany do kryterium ekonomiczne losy absolwentów w kategorii jakość kształcenia, 1 do kryterium ocena parametryczna w kategorii potencjał naukowy. W tej kategorii także z 4 do 3 pkt została zmniejszona waga wskaźnika rozwój kadry. Dodane zostało kryterium certyfikaty doskonałości kształcenia PKA, za które uczelnie mogły uzyskać 1 pkt. Podstawą przyznania certyfikatu jest pozytywna ocena programowa na sześć lat poparta dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów.

Tabele są interaktywne, możesz sortować wg wybranej kategorii lub wyszukiwać, wpisując nazwę w pole Search.

rp.pl/Weronika Porębska

Wysoka zdawalność

W 2023 r. do egzaminów na aplikację prawniczą przystąpiło w sumie 6058 absolwentów z 54 uczelni: 25 uczelni publicznych, 29 niepublicznych oraz 8 zagranicznych. Średnia zdawalność egzaminów przez absolwentów prawa wyniosła 60,5 proc. Warto zaznaczyć, że do egzaminów na aplikację w 2023 r. przystąpiło 2542 absolwentów rocznika 2023 z 47 polskich uczelni. 1696 z nich uzyskało wynik pozytywny, a średnia zdawalność wyniosła 66,7 proc. To znacznie więcej niż w poprzednim roku (52,9 proc.).

Czytaj więcej

Które wydziały prawa najlepiej przygotowują do egzaminu na aplikacje

Tabele są interaktywne, możesz sortować wg wybranej kategorii lub wyszukiwać, wpisując nazwę w pole Search.

rp.pl/Weronika Porębska

prof. dr hab. Jan Widacki, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jesteśmy wydziałem prawa na uczelni niepublicznej, jaką jest Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która po wakacjach będzie już Uniwersytetem Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Mamy wszystkie uprawnienia uczelni akademickich. Mamy prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Zdobyte uprawnienia, które pozwoliły nam na używanie nazwy Uniwersytet nabyliśmy ciężką pracą kadry nauczającej, której dorobek naukowy nie ustępuje dorobkowi naukowemu naszych koleżanek i kolegów na akademickich uczelniach publicznych. Uczestniczymy w tworzeniu nauki polskiej, która należy do wszystkich Polek i Polaków. Kształcimy własnym sumptem, bez żadnej państwowej dotacji setki studentów , którzy jako ludzie wykształceni zasilają każdego roku urzędy państwowe, sądy, prokuratury, organy ścigania. Którzy podejmują pracę w korporacjach zawodowych, służąc społeczeństwu jako adwokaci, radcowie prawni, notariusze. Mamy satysfakcję, że nasi pracownicy publikują w prestiżowych czasopismach, że ich książki i artykuły są znane i doceniane w świecie. Ale największą satysfakcję czerpiemy z sukcesów zawodowych i naukowych naszych absolwentów. Równocześnie mamy poczucie krzywdy. Nasza praca i jej efekty nie są doceniane przez ministerstwo. Dotacja na badania naukowe we wszystkich siedmiu dyscyplinach (w tym w naukach prawnych) ledwie przekracza 500.000 zł. Jest ona co najmniej dziesięciokrotnie mniejsza, w przeliczeniu na dyscyplinę i liczbę pracowników naukowych, niż na słabych uczelniach publicznych. To z tych pieniędzy finansuje się wydawanie książek, udziały w prestiżowych międzynarodowych konferencjach. Jesteśmy w znacznie gorszej sytuacji niż pracownicy uczelni publicznych. Nasze zarobki są też niższe niż w uczelniach publicznych. Stajemy więc do nierównej konkurencji w rozmaitych rankingach. Mimo to, wypadamy w nich nie najgorzej.

Jak wynika z analizowanych danych, obecnie na kierunku prawo studiuje blisko 40 tys. osób (studia jednolite magisterskie) – to o niemal 2500 więcej niż rok wcześniej. Ponad 22 proc. studentów wybiera uczelnie niepubliczne. Znacznie trudniej dostać się do uczelni państwowej, średnio na 1 miejsce przypadają 3,2 osoby, natomiast dla uczelni niepublicznej wskaźnik ten wynosi 2,4 osoby.

Tabele są interaktywne, możesz sortować wg wybranej kategorii lub wyszukiwać, wpisując nazwę w pole Search.

rp.pl/Weronika Porębska

Laureaci olimpiad wybierają przeważnie uczelnie publiczne, w tym roku ich liczba przekroczyła 330 osób.

Zarówno uczelnie państwowe, jak i niepubliczne prowadzą dobrze działające poradnie prawne, wysyłają studentów na stypendia zagraniczne czy organizują konferencje naukowe.

Tabele są interaktywne, możesz sortować wg wybranej kategorii lub wyszukiwać, wpisując nazwę w pole Search.

rp.pl/Weronika Porębska

Opinie

Uczelnie publiczne

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

O sukcesie Wydziału Prawa i Administracji UJ decydują trzy czynniki: zdolni i ambitni studenci; doświadczona i stabilna kadra naukowa; elastyczny program studiów. Uniwersytet Jagielloński dzięki swojej renomie przyciąga wielu bardzo dobrych kandydatów na studia, w tym licznych olimpijczyków. Elastyczny program studiów prawniczych pozwala im na dobór przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami. Każdy student może więc realizować swoje pasje i przygotować się do wykonywania wybranego zawodu. W zdobywaniu wiedzy i umiejętności studentom pomagają nauczyciele akademiccy, z których znaczna część to także praktycy, prowadzący zajęcia interaktywne z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, jak np. tutoring.

Tomasz Giaro, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW

Co wyróżnia nasz Wydział na tle innych, kształcących przyszłych prawników?
Wydział nasz wyróżnia się partnerskim stosunkiem do studentów, a w każdym razie do tych spośród nich, którzy rzeczywiście chcą nabyć i podnosić kwalifikacje prawnicze, następnie dość wysokie umiędzynarodowienie, w którym biorą udział również studenci i, jeśli można porównać się do innych uczelni, względnie intensywna współpraca profesorów z różnych katedr. Katedry nie są u nas, jak to jest często na czołowych zagranicznych wydziałach prawa, zamkniętymi monadami, które istnieją wyłącznie same dla siebie. Dzięki tym cechom WPiA UW stanowi harmonijne, przyjazne i relatywnie wydajne naukowo środowisko.

dr hab. Jacek Przygodzki, profesor UWr, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Oferta wydziału jest szczególna i wyróżnia się pod wieloma względami. Przede wszystkim mam na myśli jakość nauczania, a o tym decyduje kadra badawczo-dydaktyczna. Pragnę podkreślić, że wielu spośród naszych pracowników to wybitni i aktywni prawnicy praktycy, co bardzo dobrze przekłada się na łączenie teorii z praktyką w procesie dydaktycznym. Ponadto doświadczenie kadry sprawdza się przy tworzeniu programów nauczania, a także realizacji działań edukacyjnych z udziałem naszych studentów, np. w funkcjonowaniu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, prowadzeniu symulacji rozpraw sądowych, jak również w nowo otwartej sali Virtual Reality. Wydział posiada łatwy dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych, a także wprowadza e-learning. Studenci mają możliwość odbywania praktyk w kraju i za granicą. Wydział co roku zajmuje wysokie miejsca w czołówce rankingów uczelni wyższych, potwierdzając kształcenie najlepszych studentów w kraju. Dyscyplina nauki prawne, reprezentowana przez nasz wydział, uzyskała wysoką kategorię naukową A, a Uniwersytet Wrocławski ma status uczelni badawczej.

Uczelnie niepubliczne

dr hab. Anna Konert, profesor UŁa i dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

W tym roku zmodyfikowaliśmy program studiów w taki sposób, aby był jak najbardziej dostosowany względem dynamicznych zmian w polskim prawodawstwie, a także spełniał wysokie standardy rynku prawniczego w Polsce i na arenie międzynarodowej. Postawiliśmy przede wszystkim na praktyczne kompetencje naszych absolwentów. Wprowadziliśmy nowe zajęcia związane z wykorzystaniem narzędzi AI oraz uczące metodyki pracy w poszczególnych zawodach prawniczych. Wynikiem tego będzie gotowość zawodowa naszych absolwentów zaraz po ukończeniu studiów.

prof. ALK, dr hab. Bartłomiej Nowak, dziekan Kolegium Prawa i prorektor ds. współpracy z otoczeniem, Akademia Leona Koźmińskiego

Popularność studiów prawniczych oraz rosnąca liczba studentów w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego są wynikiem z jednej strony wysokiej jakości nauczania oraz korzystania z rozwoju technologicznego w procesie nauczania (jak choćby VR na zajęciach z kryminalistyki), natomiast z drugiej – zaangażowania studentów i wykładowców w proces edukacji. Nasi studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach, co przekłada się na wysokie rezultaty w egzaminach branżowych. Organizujemy regularne spotkania z wyróżniającymi się prawnikami i prawniczkami oraz organizacjami zawodowymi, które pomagają studentom zrozumieć realia zawodu prawnika. Wspieramy studentów w wyjazdach zagranicznych w ramach programu Erasmus, organizujemy krajowe i zagraniczne wizyty studyjne, umożliwiamy uczestnictwo w licznych warsztatach, seminariach oraz konferencjach – krajowych i zagranicznych. Mamy jedną z najlepszych poradni prawa w Polsce, gdzie ambitni studenci pod opieką pracowników naukowych świadczą porady prawne pro publico bono. Słuchamy też ekspertów oraz analizujemy zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy, co pozwala nam konstruować programy studiów odpowiadające na wyzwania przyszłości. W związku z powyższym inkorporujemy do programów prawniczych w coraz większym stopniu przedmioty z zakresu informatyki, nauki języków programowania, aspektów sztucznej inteligenci, jak również przedmioty nastawione na kompetencje miękkie, jak negocjacje, umiejętności sprzedażowe, komunikacyjne czy pracy zespołowej, nie zapominając oczywiście o kanonach nauki prawa.

dr Ewa Dawidziuk, prodziekan ds. studenckich, wydział prawa stołecznego Uniwersytetu SWPS

Wydział Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS prowadzi praktyczny profil studiów, co oznacza naukę niezbędnych w zawodzie prawnika umiejętności, także tzw. soft skills, które tak bardzo potrzebne są absolwentom prawa. Bez wątpienia prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy są praktykami jest mocnym atutem wydziału. Ponadto, ogromne możliwości rozwoju daje studentom zaangażowanie w liczne koła naukowe. W praktyce to okazja do sprawdzenia się w organizacji mniejszych, bądź bardzo dużych wydarzeń, udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, Moot Court-ach czy turniejach negocjacyjnych.–opracowała SEN

Czytaj więcej

Ranking wydziałów prawa: jak były punktowane uczelnie (metodologia)

Czytaj więcej

Które wydziały prawa najlepiej przygotowują do egzaminu na aplikacje

Czytaj więcej

Ranking wydziałów prawa: najlepsze kliniki prawa

W rankingu wydziałów prawa „Rzeczpospolitej” nie zmienili się liderzy wśród uczelni publicznych. Pierwsze miejsce zajmuje Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który otrzymał 22,8 pkt, na drugiej pozycji znajduje się Uniwersytet Warszawski, który ma o 1,2 pkt mniej. Trzecie miejsce należy do Uniwersytetu Wrocławskiego z 19,7 pkt.

Przetasowania nastąpiły na podium uczelni niepublicznych, w tym roku liderem zestawienia jest Uczelnia Łazarskiego z Warszawy, która awansowała z drugiej pozycji, zdobywając 20,7 pkt. Drugą lokatę zajmuje Akademia Leona Koźmińskiego – 18,2 pkt. Trzecią pozycję utrzymał Uniwersytet SWPS, zdobywając 17,1 pkt.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?