Zasługi doradztwa podatkowego zarówno dla obywateli, zwłaszcza dla przedsiębiorców, ale i dla państwa i systemu finansów publicznych są bezsporne. Czas pokazał, że idea powołania do życia doradztwa podatkowego jako odrębnej, regulowanej prawem profesji okazała się trafna i odpowiadająca na zapotrzebowanie społeczne.

Czytaj także: Ranking firm doradztwa podatkowego "Rzeczpospolitej" - wyniki 15. edycji

Dotychczas, w pewnym uproszczeniu, doradcy podatkowi koncentrowali się na trzech obszarach aktywności. Pierwszym była obsługa podatników w zakresie księgowo-rachunkowym, w szczególności w zakresie potrzeb związanych z potrzebą raportowania informacji determinujących zakres zobowiązań podatkowych. Drugim było dokonywanie kwalifikacji stanów faktycznych występujących w działalności podatnika z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa podatkowego, połączone z interpretacja tych przepisów. Trzecim obszarem aktywności było reprezentowanie podatników w sporach toczonych z administracją podatkową oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi Przemiany społeczne, ale przede wszystkim postęp technologiczny i jakościowy skok w rozwoju informatyki nie pozostają bez wpływu na warunki wykonywania zawodu doradcy podatkowego, a w tym i obszary jego aktywności zawodowej. Informatyzacja procesów gromadzenia i przekazywania danych przez podatników organom podatkowym idzie coraz dalej i znacznie ogranicza pole aktywności doradcy podatkowego. Podejmowane są próby sui generis automatyzacji rozwiązywania standardowych problemów interpretacyjnych. Rola doradcy może tu sprowadzać się do tworzenia standardu, co też ograniczałoby realnie pole działania członków korporacji.

Otwarte i perspektywiczne zostaje natomiast pole trzecie – reprezentowanie podatników w sporach podatkowych. Tutaj doradcy – w szczególności w postępowaniach sądowych – mają, według powszechnej opinii, wyraźną przewagę nad przedstawicielami innych zawodów prawniczych. Nie da się w związku z tym wykluczyć, że przyszłością doradztwa podatkowego będzie przede wszystkim świadczenie wysoko kwalifikowanej pomocy prawnej na rzecz podatników. Doradztwo podatkowe stanie się być może zawodem bardziej elitarnym, niż miało to miejsce dotychczas.

Prof. Bogumił Brzeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu