[b]Przeszedłem na wcześniejszą emeryturę, mam 63 lata. Pracuję, ale zarabiam niewiele, więc nie wpływa to na pobieranie przeze mnie emerytury. W tym roku dostanę nagrodę jubileuszową. Czy przez to moje świadczenie będzie zawieszone? – pyta czytelnik.[/b]

Czytelnik nie ukończył jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn), z którego osiągnięciem limity dorabiania przestają obowiązywać.

Oznacza to, że dodatkowe przychody mogą spowodować zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty jego emerytury według zasad określonych w art. 104 – 106 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=324468]ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.)[/link].

Świadczenie jest zawieszane po osiągnięciu przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS. Jeśli przychód przekroczy 70 proc. tego wynagrodzenia, ale nie przewyższy 130 proc., to emerytura jest zmniejszana.

Liczą się w tym wypadku tylko przychody z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, np. stosunku pracy. Niektóre z nich są zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Oznacza to, że ich osiąganie nie wpływa na zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty. Wymienia je [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77617]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. o szczegółowych zasadach ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.)[/link].

Podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co pięć lat. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia. Oznacza to, że jubileuszówka nie spowoduje zmniejszenia ani zawieszenia emerytury czytelnika.

Podobnie jest z odprawami wypłacanymi pracownikom.