Trwający właśnie okres zasiłkowy został przedłużony do końca października. Obecnie zainteresowani składają wnioski o świadczenia rodzinne na kolejny okres, trwający od 1 listopada 2009 r. do 31 października 2010 r.

Tegoroczna ustawowa weryfikacja świadczeń nie spełniła oczekiwań zainteresowanych. Nie wzrosło kryterium dochodowe, więc nadal pomoc należy się wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł, a gdy jest w niej dziecko niepełnosprawne – 583 zł. Zasiłek rodzinny wzrósł tylko o tyle, ile nakazuje ustawa.

[srodtytul]Komu zasiłek...[/srodtytul]

Zasiłek rodzinny należy się na dziecko do 18 lat. Jeśli się uczy – do końca nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 lat. Do 24. roku życia przysługuje, gdy dziecko kontynuuje naukę i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku od listopada wynosi:

1) 68 zł na dziecko w wieku do pięciu lat (wzrost o 20 zł),

2) 91 zł na dziecko w wieku od sześciu do 18 lat (wzrost o 27 zł),

3) 98 zł na dziecko w wieku 19 – 24 lata (wzrost o 30 zł).

[srodtytul]... temu dodatki[/srodtytul]

Jeśli rodzina otrzymuje zasiłek rodzinny, to ma też prawo do dodatków do niego z tytułu:

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

– urodzenia dziecka (jednorazowo 1000 zł),

– samotnego wychowywania dziecka (dla rodzica, który nie ma zasądzonych alimentów, bo drugi rodzic nie żyje lub jest nieznany; wynosi 170 zł, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci oraz 250 zł na dziecko niepełnosprawne lub z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci),

– opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego (400 zł miesięcznie na dziecko dla rodzica uprawnionego; zasadniczo wypłaca się go do 24 miesięcy),

– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko),

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60 zł na dziecko do pięciu lat i 80 zł na dziecko od pięciu do 24 lat),

– rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł – uwaga: kto teraz składa wniosek o zasiłek wraz z dodatkami, wnioskuje o dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011),

– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (90 zł dla dziecka mieszkającego poza domem lub 50 zł dla dojeżdżającego do szkoły do innej miejscowości).

Zainteresowani muszą złożyć w miejscu zamieszkania wniosek o zasiłek wraz z dodatkami i odpowiednie dokumenty, przede wszystkim o sytuacji dochodowej rodziny, w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce zajmującej się realizacją świadczeń rodzinnych.

[b]O zmianach wpływających na prawo do świadczeń, zwłaszcza o liczbie osób w rodzinie i uzyskaniu nowego dochodu, uprawniony musi niezwłocznie informować gminę. [/b]

[ramka][b]Czas na wnioski[/b]

[b]Od momentu złożenia dokumentów zależy termin pierwszej wypłaty.[/b] Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zaniosła do gminy wniosek wraz z dokumentami do 30 września, to decyzję i wypłatę świadczeń za listopad dostanie do 30 listopada.

Jeśli złoży je między 1 października a 30 listopada – do 31 grudnia. Ten, kto składa dokumenty jeszcze później, dostaje pomoc, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. To istotne dla osób, które nabywają prawo do świadczeń w trakcie okresu zasiłkowego, np. ze względu na zmianę sytuacji rodziny, utratę dochodu. [/ramka]