Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2016 r., do których prawo powstało do dnia 29 lutego 2016 r. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru, w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego 2016 r., przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 100,24%.  Np. emerytura wynosząca 1000 zł wzrośnie więc o 2,40 zł. Niewielki wzrost świadczeń  ma zrekompensować jednorazowy dodatek, który również zostanie wypłacony w marcu. Pisaliśmy o nim wczoraj - "Sprawdź, czy dostaniesz jednorazowy dodatek z ZUS"

W przypadku świadczenia, którego wypłata została wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia albo z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), waloryzacja zostanie przeprowadzona z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca 2016 r. kwota bazowa wynosi 3 408,62 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznawanych według dotychczasowych zasad na wniosek zgłoszony po 29 lutego 2016 r. lub przed dniem 1 marca 2016 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po dniu 29 lutego 2016 r.

Nowe kwoty świadczeń najniższych

Od 1 marca 2016 r. będą obowiązywały również nowe kwoty najniższych emerytur i rent oraz kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą, albo samoistnie, a także maksymalne kwoty zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Najniższa emerytura i renta od 1 marca 2016:

a) 882,56 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,

b) 676,75 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Dodatki do emerytury i renty od 1 marca 2016:

a) pielęgnacyjny - 208,67 zł miesięcznie,

b) dla sierot zupełnych - 392,20 zł;

Maksymalne zmniejszenia emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą od 1 marca 2016:

a) 563,05 zł - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

b) 422,32 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

c) 478,62 zł - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie do emerytury lub renty od 1 marca 2016 wynoszą 208,67 zł.

Świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, a także świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi od 1 marca 2016:

za 1 miesiąc - 10,46 zł

za 2 miesiące - 20,82 zł

za 3 miesiące - 31,34 zł

za 4 miesiące - 41,70 zł

za 5 miesięcy - 52,18 zł

za 6 miesięcy - 62,55 zł

za 7 miesięcy - 73,04 zł

za 8 miesięcy - 83,48 zł

za 9 miesięcy - 93,93 zł

za 10 miesięcy - 104,34 zł

za 11 miesięcy - 114,71 zł

za 12 miesięcy - 125,24 zł

za 13 miesięcy - 135,64 zł

za 14 miesięcy - 146,08 zł

za 15 miesięcy - 156,49 zł

za 16 miesięcy - 166,91 zł

za 17 miesięcy - 177,41 zł

za 18 miesięcy - 187,80 zł

za 19 miesięcy - 198,27 zł

za 20 miesięcy - 208,67 zł

Kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i stosowane przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent wynoszą od 1 marca 2016 r.:

1) kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. wynosi 2 846,90 zł;

2) kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. wynosi 5 287,10 zł.

Kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2015 r. ogłoszonego do celów emerytalnych i stosowana przy zawieszeniu renty socjalnej wynosi  od 1 marca 2016 r. 2 846,90 zł.

Dopuszczalne kwoty przychodu i graniczne kwoty przychodu  stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych:

1) dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od  1 marca 2016 r. wynosi 975,00 zł miesięcznie;

2) graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od 1 marca 2016 r. wynosi 2 729,90 zł miesięcznie;

3) roczna dopuszczalna kwota przychodu od 1 marca 2016 r. wynosi 11 700,00 zł;

4) roczna graniczna kwota przychodu od 1 marca 2016 r. wynosi 32 758,80 zł.