Zagraniczna spółka transparentna podatkowo nie podlega CIT

Dochody generowane przez polski oddział amerykańskiej transparentnej podatkowo spółki utworzonej w formie Limited Liability Company (LLC) będą podlegać opodatkowaniu na poziomie jej wspólnika.

Publikacja: 23.05.2018 06:50

Zagraniczna spółka transparentna podatkowo nie podlega CIT

Foto: 123RF

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 1 marca 2018 r. (0114-KDIP2-1.4010. 371.2017.2.AJ).

W złożonym wniosku spółka funkcjonująca w formie LLC, której jedynym wspólnikiem jest spółka będąca maltańskim rezydentem podatkowym (dalej: wspólnik), wskazała, że prowadzi w Polsce działalność gospodarczą poprzez oddział (dalej: oddział). Zgodnie z prawem Delaware, LLC może dokonać wyboru w zakresie sposobu opodatkowania, tj. być traktowana jako „korporacja" (ang. corporation), czyli jako podmiot podlegający opodatkowaniu od całości swoich dochodów, albo jako spółka transparentna podatkowo (ang. partnership). Spółka wskazała, że nie jest podatnikiem amerykańskiego podatku dochodowego.

Identyfikacja podmiotu

W przedstawionej sprawie kluczowym było zatem zidentyfikowanie podmiotu, który będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w związku z działalnością oddziału. W tym celu niezbędne jest odwołanie się do art. 1 ustawy o CIT, który określa jej zakres podmiotowy. W analizowanej sytuacji istotne jest w szczególności ustalenie czy spółka może zostać sklasyfikowana na podstawie polskiej ustawy o CIT jako osoba prawna albo spółka niemająca osobowości prawnej, mająca siedzibę lub zarząd w innym państwie, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa, jest traktowana jak osoba prawna i podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Organ wskazał, że przez osobę prawną ustawa o CIT rozumie podmioty, którym prawo obce nadaje osobowość prawną w znaczeniu odpowiadającym rozwiązaniu przyjętemu przez polskiego ustawodawcę, a także podmioty funkcjonujące w zagranicznych systemach prawnych, w których nie funkcjonuje pojęcie osoby prawnej w znaczeniu zbliżonym do przyjętego w polskim systemie prawnym, lecz wykazujące takie podstawowe cechy konstrukcyjne, które odpowiadają cechom charakterystycznym dla polskich osób prawnych.

Międzynarodowe regulacje

W celu ustalenia prawodawstwa właściwego dla określenia czy spółka jest osobą prawną, organ odwołał się do przepisów ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, zgodnie z którymi decydujące znaczenie w tym zakresie mają przepisy stanu Delaware.

W tym kontekście organ podkreślił, że pomimo posiadania przez LLC „osobowości prawnej" w rozumieniu prawa amerykańskiego, mając na uwadze odmienności w ukształtowaniu przedmiotowej instytucji w polskim i amerykańskim reżimie prawnym, a także różnice pomiędzy LLC a polskimi spółkami kapitałowymi, za „osobę prawną" dla celów ustawy o CIT należy uznać tylko takie podmioty utworzone zgodnie z prawem Delaware, które uznawane są tam za „korporacje".

Mając na uwadze powyższe, organ zgodził się z wnioskodawcą, że o ewentualnym podleganiu opodatkowaniu CIT w Polsce powinien decydować sposób opodatkowania spółki – jako podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej - w kraju jego siedziby. Mając na uwadze, że spółka jest podmiotem transparentnym podatkowo na podstawie prawa amerykańskiego, w polskim reżimie podatkowym należy ją uznać za podmiot, o którym mowa w art. 4a pkt 14 ustawy o CIT, tj. spółkę niebędącą osobą prawną. W rezultacie, w zakresie dochodów uzyskiwanych przez oddział opodatkowaniu w Polsce podlegać będzie wspólnik, zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 ustawy o CIT.

Zdaniem autora

Mateusz Kołosowski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

W niniejszej sprawie na uwagę zasługuje fakt, że organ przeprowadził wyczerpującą ocenę zarówno stanu faktycznego, jak i specyfiki reżimu LLC funkcjonujących zgodnie z prawem Delaware. Warto podkreślić, że organ, dokonując subsumpcji norm prawnych do okoliczności faktycznych, przeprowadził proces wykładni uwzględniający również międzynarodowe aspekty podatkowe.

Warto dodać, że do podobnych wniosków, w odniesieniu do luksemburskiej SCSP doszedł Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 7 czerwca 2016 r. (ITPB3/4510-194/16/AW). Przedmiotowa interpretacja z całą pewnością została wydana w duchu zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych i wypada mieć nadzieję, że ta tendencja zostanie utrzymana. ?

Takie stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 1 marca 2018 r. (0114-KDIP2-1.4010. 371.2017.2.AJ).

W złożonym wniosku spółka funkcjonująca w formie LLC, której jedynym wspólnikiem jest spółka będąca maltańskim rezydentem podatkowym (dalej: wspólnik), wskazała, że prowadzi w Polsce działalność gospodarczą poprzez oddział (dalej: oddział). Zgodnie z prawem Delaware, LLC może dokonać wyboru w zakresie sposobu opodatkowania, tj. być traktowana jako „korporacja" (ang. corporation), czyli jako podmiot podlegający opodatkowaniu od całości swoich dochodów, albo jako spółka transparentna podatkowo (ang. partnership). Spółka wskazała, że nie jest podatnikiem amerykańskiego podatku dochodowego.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży