Mateusz Kołosowski

Zagraniczna spółka transparentna podatkowo nie podlega CIT

Dochody generowane przez polski oddział amerykańskiej transparentnej podatkowo spółki utworzonej w formie Limited Liability Company (LLC) będą podlegać opodatkowaniu na poziomie jej wspólnika.

Strata ze zbycia wierzytelności własnych jest kosztem podatkowym

W wyniku podatkowym nie można jednak ująć straty powstałej ze sprzedaży przedawnionych wierzytelności. W celu prawidłowego rozliczenia należy wykazać zarówno przychody, jak i koszty związane z tą transakcją, a nie tylko jej wynik.