W związku z napaścią Rosji na Ukrainę, tysiące uchodźców – obywateli Ukrainy opuściło swój kraj ogarnięty wojną i od wielu tygodni bądź nawet miesięcy przebywa i wykonuje pracę w Polsce. Część cudzoziemców znalazła zatrudnienie na podstawie polskiej umowy o pracę i tu kwestie podatkowe wydają się dość proste. Uzyskany dochód – niezależnie od długości pobytu w naszym kraju – opodatkowany jest w Polsce i co do zasady, pracodawca potrąca zaliczkę na podatek dochodowy z ich wynagrodzenia. Sprawa może się skomplikować w przypadku pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki na rzecz ukraińskich pracodawców zdalnie, tzn. z terytorium Polski (tj. pozostają nadal zatrudnieni na podstawie ukraińskiej umowy o pracę). W tym przypadku ustalenie rezydencji podatkowej, jak również kryterium 183 dni może mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia obowiązków podatkowych w Polsce.

Rezydencja podatkowa

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę, która posiada tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium naszego kraju dłużej niż 183 dni w roku. Przy określaniu rezydencji podatkowej w Polsce danej osoby, bierze się więc pod uwagę trzy kryteria:

- centrum interesów osobistych,

- centrum interesów gospodarczych oraz

- długość pobytu.

Czytaj więcej

Rozliczenia ukraińskich zarobków mogą przejść do Polski

Co istotne, wystarczy spełnienie jednego z ww. warunków, aby dana osoba mogła być uznana za mającą w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Rezydent podatkowy w Polsce podlega tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co wiąże się z koniecznością zadeklarowania i opodatkowania w Polsce wszystkich dochodów podatnika, niezależnie od kraju ich uzyskania. Oczywiście, w takim przypadku należy uwzględnić również zapisy odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO).

Z drugiej strony, osoby fizyczne, które nie spełniają ani jednego z tych kryteriów, są osobami nieposiadającymi miejsca zamieszkania na terytorium Polski i w konsekwencji podlegają tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że tylko dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski, w tym za pracę fizycznie tu wykonywaną, powinny być zadeklarowane i opodatkowane w Polsce.

Długość pobytu

Najbardziej obiektywnym kryterium przy ustalaniu rezydencji podatkowej jest długość pobytu. Znaczna część obywateli Ukrainy, która przybyła do Polski, opuściła swój kraj zaraz po wybuchu wojny i w związku z tym w ich przypadku przekroczenie 183 dni w Polsce może nastąpić już niebawem, tj. pod koniec sierpnia / we wrześniu br. Może to spowodować, że pierwszy warunek rezydencji podatkowej będzie spełniony i osoby te powinny być uznane za rezydentów podatkowych w Polsce zgodnie z polskimi przepisami prawa. W sytuacji, gdy dana osoba nie spełnia tego warunku, konieczna jest dalsza analiza.

Centrum interesów osobistych...

Należy wówczas przeanalizować następne kryterium, czyli centrum interesów osobistych. Tu należy uwzględnić przede wszystkim powiązania rodzinne, społeczne, polityczne i kulturalne. Biorąc pod uwagę, że osoby z Ukrainy zostawiły przy ewakuacji swoje domy, a w przypadku kobiet z dziećmi – także mężów i ojców, ich pobyt w Polsce może mieć nadal charakter tymczasowy. Wydaje się zatem, że w wielu przypadkach trudno będzie mówić, że uchodźcy z Ukrainy stworzyli już w Polsce swoje „ognisko domowe” i tu posiadają centrum interesów osobistych. Jeśli jednak niektórzy z nich (np. single niemający ścisłych powiązań rodzinnych z Ukrainą) „zadomowili się” w Polsce i zamierzają tu zostać na dłużej, może to oznaczać, że na podstawie tego właśnie kryterium będą uznani za polskich rezydentów podatkowych.

...i gospodarczych

Przy ustalaniu rezydencji podatkowej należy również wziąć pod uwagę kryterium centrum interesów gospodarczych, na które mogą składać się takie czynniki, jak miejsce wykonywania pracy, położenie źródła dochodów, posiadane inwestycje, kredyty, polisy, kontrakty i inne.

Jeśli dana osoba nie ma głównego źródła dochodów w Polsce, to raczej nie będzie spełniała tego kryterium. Natomiast osoba, która podjęłaby w Polsce pracę i praca ta stałaby się głównym źródłem jej dochodów, mogłaby być uznana za polskiego rezydenta podatkowego w świetle polskich przepisów, na podstawie kryterium dotyczącego właśnie centrum interesów gospodarczych.

Co wynika z UPO...

Dodatkowo, w przypadku konfliktu rezydencji podatkowej, tzn. gdy dana osoba będzie równocześnie traktowana jako polski i ukraiński rezydent podatkowy na podstawie lokalnych zasad, należy odnieść się do przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Ukrainą.

Kryteria wynikające z tej umowy (tj. stałe miejsce zamieszkania, ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, zwykłe przebywanie, obywatelstwo) pozwolą ostatecznie zdecydować, który kraj jest miejscem zamieszkania podatnika dla celów podatkowych. Nie można być bowiem rezydentem podatkowym w dwóch krajach równocześnie. Pomocne może być uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej wydanego przez dane państwo na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jak widać, określenie rezydencji podatkowej może być problematyczne (a co więcej, pociąga za sobą istotne konsekwencje szczególnie dla podatników, którzy świadczą pracę w Polsce na podstawie zagranicznej umowy o pracę lub mają inne formy zatrudnienia), więc za każdym razem taka analiza wymaga indywidualnego podejścia.

...i z wytycznych MF

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie ustalania rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy, Ministerstwo Finansów przedstawiło niedawno pismo z 6 lipca 2022 r. (DD4.8223.69.2022) dotyczące wytycznych co do ustalania rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy w czasie trwania wojny.

Wygląda na to, że minister finansów potwierdził, iż co do zasady, ustalenie rezydencji podatkowej powinno uwzględniać zarówno polskie przepisy, jak i kryteria obowiązujące na gruncie międzynarodowym, ale podejście władz skarbowych może być w praktyce – na czas wojny – bardziej elastyczne i indywidualne, w zależności od sytuacji danego podatnika. Oznaczać to może, że przy konflikcie rezydencji, na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, obywatele Ukrainy będą mogli pozostać ukraińskimi rezydentami nawet po przekroczeniu 183 dni w Polsce, jeśli zachowają w Ukrainie ośrodek życiowych interesów.

Złożenie oświadczenia

Dodatkowo, już wcześniej, mocą specustawy, wprowadzono do ustawy o PIT przepis, zgodnie z którym podatnik (obywatel Ukrainy) może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski swojego centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) poprzez złożenie oświadczenia.

Złożenie pracodawcy lub innemu płatnikowi oświadczenia o przeniesieniu na terytorium Polski ośrodka interesów życiowych powoduje, że od pierwszego dnia przybycia do Polski podatnik zostanie uznany za polskiego rezydenta podatkowego. W przypadku złożenia przez podatnika ww. oświadczenia, płatnik nie jest zatem zobowiązany do badania prawdziwości tego oświadczenia, chyba że z informacji i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu wynikają ustalenia przeciwne.

Pomoc humanitarna bez PIT

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przyjęta 12 marca br. i później nowelizowana reguluje również m.in. możliwość zatrudniania osób, które przybyły do Polski w związku z trwającą tam wojną. Znaczna część zasad zatrudniania obywateli Ukrainy pozostaje jednak taka sama jak dla innych cudzoziemców przebywających legalnie na terytorium RP.

Dodatkowo, specustawa wprowadza korzystne rozwiązania podatkowe dla obywateli Ukrainy i dla osób oraz firm, które pomagają ofiarom skutków działań wojennych. Na mocy nowych przepisów, podatku dochodowego nie zapłacą zarówno otrzymujący pomoc obywatele Ukrainy, jak i polscy podatnicy, którzy w zamian za taką pomoc dostaną od rządu świadczenia pieniężne.

Pomoc humanitarna otrzymana w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli na terytorium Polski z Ukrainy z powodu toczących się tam działań wojennych, powinna być zwolniona z podatku dochodowego. Przez pomoc humanitarną należy rozumieć pomoc, której celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak: zakwaterowanie, wyżywienie, leczenie, nauka lub szkolenie w celu zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Dzięki tym rozwiązaniom, obywatele Ukrainy, którzy otrzymali wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju, w tym świadczenia pieniężne, świadczenia rzeczowe lub świadczenia nieodpłatne udzielane lub udostępniane (np. mieszkania, wyżywienie albo leczenie), nie będą płacić podatku dochodowego.

Specustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń i limitów. Dodatkowo, pomoc humanitarną może świadczyć wiele podmiotów, takich jak osoby prywatne, organizacje pozarządowe czy administracja publiczna.

OBOWIĄZKI
Jak są opodatkowane przychody z pracy

Nie ma obecnie żadnych zmian legislacyjnych wprowadzonych na gruncie lokalnym czy też międzynarodowym w zakresie zasad opodatkowania obywateli Ukrainy pracujących w Polsce, zatrudnionych na podstawie ukraińskich umów o pracę. Wobec tego, obowiązujące przepisy regulujące zasady opodatkowania takich dochodów powinny mieć w dalszym ciągu zastosowanie.
Według tych przepisów, niezależnie od tego, czy dana osoba jest polskim rezydentem podatkowym, czy nie, jeśli podejmuje pracę zarobkową w Polsce, to co do zasady, powinna opodatkować uzyskane dochody w kraju wykonywania pracy, czyli w Polsce.
W przypadku zawarcia polskiej umowy o pracę przez obywatela Ukrainy, sytuacja wydaje się jasna i opodatkowanie będzie wyglądało analogicznie jak opodatkowanie polskich pracowników. Polski pracodawca, działając jako płatnik, powinien potrącać miesięczne zaliczki na podatek z wynagrodzenia obcokrajowca. Będzie też potrącał składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Po zakończeniu roku zakład pracy powinien wystawić informację PIT-11 dla pracownika, a podatnik będzie musiał złożyć roczne zeznanie podatkowe. Dzięki podleganiu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym w Polsce, pracownik będzie mógł również korzystać ze świadczeń, w tym z opieki zdrowotnej na terytorium Polski.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w przypadku ukraińskiego rezydenta podatkowego zatrudnionego na podstawie polskiej umowy o pracę i wykonującego pracę w Polsce, składki na ubezpieczenia społeczne (część pracodawcy) będą stanowić jego przychód do opodatkowania w Ukrainie. Tak więc podstawa do opodatkowania będzie różna, gdyż w Polsce część składek opłacana przez pracodawcę nie stanowi przychodu pracownika.


ZASADY
Praca zdalna komplikuje rozliczenia

Sytuacja związana z opodatkowaniem obywateli Ukrainy, którzy przenieśli się z Ukrainy do Polski w związku z trwającą tam wojną (jedni krótkotrwale, inni na dłużej, jeszcze inni z zamiarem osiedlenia się w Polsce na stałe) może się znacząco skomplikować w przypadku, gdy dana osoba będzie kontynuować pracę na rzecz swojego ukraińskiego pracodawcy, wykonując swoje obowiązki zdalnie z terytorium naszego kraju. Co do zasady, formalnym pracodawcą będzie nadal podmiot ukraiński, a umowa o pracę nie będzie zmieniona na polską.
W takim scenariuszu to pracownik będzie osobiście odpowiedzialny za wpłacanie miesięcznych zaliczek na podatek do polskiego urzędu skarbowego. Podstawowe znaczenie dla celów podatkowych ma tu bowiem miejsce fizycznego wykonywania pracy przez daną osobę, a nie sam fakt, że umowa o pracę jest zawarta z ukraińskim pracodawcą i że obowiązki pracownicze wykonywane są nadal na rzecz tamtego podmiotu, tylko w trybie zdalnym.
Jeśli taki dochód będzie opodatkowany w Polsce, to konieczne będzie obliczenie zaliczki na podatek zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi i wpłacenie jej do polskiego urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dochód. W tym przypadku istnieje również obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Wyjątek przewidziany w UPO

Jest jednak pewien wyjątek od tej reguły, który pozwala na niepłacenie podatku w Polsce. Na podstawie przepisów UPO zawartej między Polską a Ukrainą, osoba pracująca w Polsce na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, może być zwolniona z opodatkowania w Polsce, jeśli będą spełnione następujące warunki:

- osoba ma status ukraińskiego rezydenta podatkowego (miejsce jej zamieszkania dla celów podatkowych nadal jest w Ukrainie),

- osoba spędzi w Polsce mniej niż 183 dni w danym roku,

- wynagrodzenie nie jest wypłacane tej osobie w imieniu polskiej spółki ani refakturowane na spółkę w Polsce,

- koszty wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą ukraiński pracodawca posiada w Polsce.

Jeśli choć jeden z ww. warunków nie będzie spełniony (np. przekroczenie przez rezydenta Ukrainy 183 dni na terytorium RP w tym roku kalendarzowym), to podatek będzie jednak należny w Polsce.

Pierwsza zaliczka we wrześniu

Jak było wspomniane wcześniej, 183 dni fizycznego pobytu w Polsce, w przypadku osoby – obywatela Ukrainy, który przyjechał do Polski w pierwszych dniach wybuchu wojny, upływa już pod koniec sierpnia / na początku września. Oznacza to, że duża część rezydentów ukraińskich pracujących zdalnie z Polski na podstawie swoich ukraińskich umów o pracę, może mieć obowiązek rozliczenia się podatkowo w Polsce (dodatkowo, taka osoba może być uznana za rezydenta podatkowego w  Polsce na podstawie kryterium „rezydencji podatkowej” dotyczącego długości pobytu).

Jeśli zatem pobyt ukraińskiego rezydenta przekroczy w Polsce 183 dni w tym roku (np. w sierpniu), to będzie on musiał opodatkować w Polsce dochody uzyskane za pracę fizycznie tu wykonywaną, osiągane na podstawie ukraińskiej umowy o  pracę – i to wstecznie od pierwszego dnia pracy w Polsce. Pierwsza zaliczka na podatek dochodowy dla rezydentów Ukrainy może więc być należna już za sierpień (od dochodów za okres luty – sierpień 2022) i będzie płatna do 20 września bezpośrednio na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Zeznanie roczne do 2 maja

Dodatkowo, podatnik – obywatel Ukrainy, będzie miał obowiązek złożyć swoje zeznanie podatkowe za 2022 r. do właściwego urzędu skarbowego. Termin na jego złożenie to 30 kwietnia następnego roku (w 2023 r. będzie to 2 maja). Gdy z polskiego zeznania podatkowego wyniknie niedopłata podatku, to trzeba będzie ją uregulować również najpóźniej do 2 maja 2023 r. W przypadku nadpłaty podatku, urząd skarbowy, co do zasady, będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaty w ciągu 90 dni lub 45 dni (przy wysyłce elektronicznej) od dnia złożenia/wysłania zeznania podatkowego.

rp.pl

Osoby fizyczne uzyskujące przychody z pracy w Polsce, co do zasady, są opodatkowane na podstawie progresywnej skali podatkowej (12 proc. do 120 000 zł i 32 proc. ponad ten próg). Ponadto, kwota wolna od podatku w Polsce wynosi od stycznia br. 30 tys. zł. Obniżenie stawki podatku z 17 proc. na 12 proc. nastąpiła po podpisaniu ustawy Polski Ład 2.0. Zmiana ta skutkuje tym, że od lipca 2022 r. dochody są już opodatkowane stawką 12 proc. na etapie odprowadzania zaliczek na podatek, a dochody osiągnięte w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. (opodatkowane w trakcie roku stawką 17 proc.) także będą podlegały opodatkowaniu stawką 12 proc., ale nie ma obowiązku korygowania zaliczek za ten okres (potencjalna nadpłata zostanie rozliczona w rocznym zeznaniu podatkowym za 2022 r.).

Przykład

Osoba ta pracuje:

1) w Polsce na:

a) polskiej umowie o pracę (składki w Polsce) i

b) ukraińskiej umowie o pracę (brak składek w Polsce, wydany certyfikat UA-PL1)

2) pracującej w Ukrainie na podstawie ukraińskiej umowy o pracę.

Warto zauważyć, że w Ukrainie pracownicy nie płacą składek na ubezpieczenia społeczne (płacą je jedynie pracodawcy). Opłacane przez pracodawcę składki nie zawsze jednak przekładają się na realne świadczenia. W Polsce, w przypadku opłacania składek pracownik ma gwarancję otrzymania faktycznych świadczeń od państwa >patrz tabela powyżej.

Odzyskanie podatku może być trudne

W przypadku, gdy według przepisów międzynarodowych dana osoba pozostanie nadal ukraińskim rezydentem podatkowym w danym roku, ale będzie jednocześnie opodatkowana w Polsce, np. w związku ze złamaniem ww. warunków ochrony podatkowej (przekroczeniem 183 dni w Polsce), możliwe będzie zastosowanie odpowiedniej metody uniknięcia podwójnego opodatkowania. Zgodnie z UPO pomiędzy Polską a Ukrainą, co do zasady, rezydent ukraiński powinien móc zastosować metodę odliczenia proporcjonalnego, której istotą jest to, że podatek uiszczony w Polsce powinien zostać odliczony (w odpowiedniej proporcji) od podatku ukraińskiego, obliczonego od całości dochodów. W praktyce, przy obecnym podejściu władz ukraińskich, w przypadku zatrudnienia na podstawie ukraińskiej umowy o pracę i potrącania podatku przez pracodawcę ukraińskiego, kredytowanie podatku polskiego, czyli odzyskanie przez ukraińskiego rezydenta podatkowego przynajmniej części podatku odprowadzonego w Ukrainie, może być jednak utrudnione albo wręcz niemożliwe.

Również w przypadku polskich rezydentów podatkowych (np. polska rezydencja nabyta po przekroczeniu 183 dni pobytu w naszym kraju bądź w związku z przeniesieniem centrum interesów życiowych do Polski) może nastąpić ryzyko podwójnego opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu ukraińskiej umowy o pracę ze względu na wspomniany powyżej praktyczny brak możliwości odzyskania podatku ukraińskiego odprowadzonego przez pracodawcę w Ukrainie w ramach tamtejszej listy płac.

Dlatego też, w scenariuszu 1b z przykładu powyżej, mimo iż teoretycznie najwyższą pensję netto pracownik powinien uzyskać właśnie w tym scenariuszu, to w praktyce może dojść do podwójnego opodatkowania dochodów w Polsce i Ukrainie z uwagi na opisane podejście władz ukraińskich. W scenariuszu tym problematyczne może okazać się również otrzymanie realnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w Ukrainie.

Zdaniem autorki
Agnieszka Cedzidło - menedżerka w Vialto Partners Polska

Podatnik jest osobiście odpowiedzialny za obliczenie i wpłatę zaliczek
W przypadku ukraińskiej umowy o pracę to podatnik jest osobiście odpowiedzialny za kalkulację i wpłatę miesięcznych zaliczek na podatek w Polsce, a nie podmiot ukraiński. Na spółce ukraińskiej, jako formalnym pracodawcy, nie ciążą żadne obowiązki płatnika ani obowiązki informacyjne. Warto zauważyć, że podatek w Ukrainie pobierany był od pensji i w większości przypadków stanowił ostateczne zobowiązanie podatkowe dla danej osoby. W Polsce, co do zasady, zaliczki na podatek należne od przychodów z umowy ukraińskiej będą opodatkowane 12-proc. stawką na bazie miesięcznej, ale w zeznaniu podatkowym mogą podlegać skali progresywnej (w zależności od wysokości uzyskanych dochodów).

Zdaniem autorki
Joanna Narkiewicz-Tarłowska - dyrektorka i doradczyni podatkowa w Vialto Partners Polska

Dochody muszą być opodatkowane wstecznie
Jeśli pobyt rezydenta Ukrainy w Polsce przekroczy 183 dni w tym roku (np. w sierpniu), to będzie on musiał opodatkować w Polsce dochody z pracy fizycznie wykonywanej w naszym kraju, osiągane na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, wstecznie od pierwszego dnia pracy na polskim terytorium. Zatem pierwsza zaliczka na podatek dochodowy w Polsce dla rezydenta Ukrainy może być należna już za sierpień (od dochodów za okres luty – sierpień 2022) i będzie płatna do 20 września br. bezpośrednio na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Kolejne zaliczki będą płatne w następnych miesiącach. Dodatkowo, osoba ta będzie musiała złożyć roczne zeznanie podatkowe do 2 maja 2023 roku.

Składki na ZUS

W przypadku wykonywania przez osobę z Ukrainy pracy w Polsce na podstawie ukraińskiej umowy o pracę, co do zasady, należne są również składki na ubezpieczenia społeczne. Chyba, że taka osoba byłaby oddelegowana do pracy w Polsce przez ukraińskiego pracodawcę. Wówczas można zastosować umowę między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, która co do zasady pozwala na opłacanie składek w Ukrainie.

Trzeba jednak zauważyć, że w większości przypadków obywatele Ukrainy pracujący w Polsce na podstawie ukraińskich umów o pracę nie są oddelegowani, a raczej pracują zdalnie z terytorium Polski. Mimo to, zgodnie z obecnym podejściem ZUS wygląda na to, że na podstawie wzajemnego porozumienia takie osoby nie powinny mieć problemów z wydaniem przez ukraiński odpowiednik ZUS certyfikatów UA-PL1 (nawet retrospektywnie) potwierdzających oskładkowanie dochodów w Ukrainie przez okres trwania wojny.

Polsko - ukraińska UPO nie obejmuje natomiast ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli ktoś przyjechał do Polski przed 24 lutego, to będzie musiał sam zapłacić za opiekę medyczną w Polsce. Jeśli natomiast obywatel Ukrainy ma zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski, to po przekroczeniu granicy od 24 lutego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, będzie objęty opieką medyczną w Polsce, tak jak polscy pacjenci, na koszt budżetu państwa.

— Agnieszka Cedzidło

—Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Podstawa prawna:

ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.)

konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz.U. z 1994 r. nr 63, poz. 269 ze zm.)

umowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z 18 maja 2012 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1373)

ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583)