Przedsiębiorcy mają wątpliwości, w jaki sposób skorygować koszty i przychody z poprzednich lat, gdy fakturę otrzymali w 2016 r. Coraz częściej pytają o to fiskusa.

Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła w interpretacji zasady dokonywania korekt deklaracji na przełomie roku. Z pytaniem zwróciła się spółka akcyjna zajmująca się sprzedażą paliw, która nabywa towary z innych krajów UE. Umowy z dostawcami zakładają, że w trakcie danego miesiąca cena jednostkowa towaru jest oparta na notowaniach z ostatnich pięciu lub dziesięciu notowań publikowanych przed dokonaniem dostawy. Po zakończeniu miesiąca cena ta jest korygowana np. na podstawie średniej z wszystkich notowań.

Spółka podała, że w przy dostawach realizowanych w grudniu 2015 r. nastąpiły dwie sytuacje:

1. Do faktur za dostawy grudniowe wystawiono faktury korygujące cenę jednostkową na plus lub na minus. Data wystawienia korekty to 31 grudnia 2015 r., ale spółka otrzymała je 4 stycznia 2016 r.

2. Do faktur za dostawy grudniowe wystawiono korekty z datą styczniową.

Spółka chciała potwierdzić, czy w pierwszym przypadku będzie miała obowiązek zaliczenia faktur do kosztów w dacie ich wystawienia, tj. w grudniu. W drugim przypadku musi to zrobić w dacie ich otrzymania, tj. w styczniu 2016 r.

Dyrektor Izby Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która zmieniła także część zapisów ustaw o PIT i CIT. Zgodnie z nowym art. 15 ust. 4i ustawy o CIT, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się przez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca. Nowe regulacje mają zastosowanie również do korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów osiągniętych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że korekty należy dokonać poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca.

Inna interpretacja wydana przez katowicką Izbę Skarbową (IBPB-1-2/4510-168/16/AP) dotyczyła korekty przychodów z tytułu odszkodowania. Sprawa dotyczyła spółki, która prowadziła spór z kontrahentem dotyczący daty przedterminowego rozwiązania umowy oraz wypłaty należnego z tego tytułu odszkodowania. Sąd arbitrażowy, do którego odwołała się spółka, uznał, że umowa została rozwiązana 12 czerwca 2013 r. Na tej podstawie otrzymała odszkodowanie 12 stycznia 2016 r. Spółka wniosła jednak o sprostowanie wyroku, gdyż w jej ocenie kwota została błędnie obliczona.

Spółka zapytała, czy w tej sytuacji korekty faktur należy rozliczyć na bieżąco w 2016 r. czy też skorygować przychody wykazane w 2013 r. Jej zdaniem korekta powinna zostać uwzględniona w 2016 r.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Dyrektor izby przyznał rację spółce. Uznał, że skoro spółka zobowiązana będzie do wystawienia faktury korygującej już w 2016 r., po uprawomocnieniu się wyroku sądu, to w kwestii korekty przychodów zastosowanie znajdą przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym po 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że korekty należy dokonać poprzez zmniejszenie przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca.