Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła w interpretacji zasady rozliczenia przez dzierżawcę wydatków na remont.

Z pytaniem zwróciła się firma, która wygrała ogłoszony przez urząd miasta przetarg na dzierżawę bardzo zaniedbanego budynku przedszkola. Musi przeprowadzić w nim gruntowne prace remontowe polegające na wymianie m.in.: instalacji elektrycznej, rur kanalizacyjnych, podłóg, okien, drzwi oraz usunięciu materiałów bez atestów. Chodzi o przywrócenie pierwotnego stanu budynku.

Jednym z warunków podpisania umowy dzierżawy było zobowiązanie wnioskodawcy do wykonania tych prac do końca 2016 r. – na własny koszt i we własnym zakresie. Wstępny kosztorys prac remontowych został oszacowany na ok. 615 tys. zł brutto. Firma zaproponowała taką kwotę i dzięki temu wygrała przetarg.

Zapytała, czy wydatki na ten cel mogą być kosztem uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Jej zdaniem nakłady ponoszone w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej powinny być odliczane bezpośrednio.

Dyrektor Izby Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 tej ustawy.

W opisanym przypadku mamy do czynienia z inwestycjami w obcych środkach trwałych. Nie należą one do podatnika, ale są przez niego wykorzystywane na podstawie stosownej umowy (np. dzierżawy). W tej sytuacji kluczowe jest rozstrzygnięcie, jaki charakter mają wydatki na remont przedszkola: czy stanowią ulepszenie budynku czy jego rekonstrukcję. Pojęcie remontu nie zostało zdefiniowane w przepisach podatkowych. W myśl prawa budowlanego są to roboty polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego.

Z przepisów ustawy o PIT wynika, że wydatki o charakterze ulepszeniowym podlegają odliczeniu poprzez odpisy amortyzacyjne. Są one dokonywane od podwyższonej wartości początkowej środka trwałego. Jeżeli jednak nakłady ulepszeniowe nie przekroczą 3500 zł, to można je odliczyć jednorazowo w dacie poniesienia.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że wydatki na remont przedszkola mają na celu odtworzenie jego pierwotnej wartości użytkowej. Nie są to więc prace o charakterze ulepszeniowym. A to oznacza, że nie zalicza się ich do wartości początkowej budynku (nie powiększają tej wartości). Tym samym firma może je odpisać bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, czyli w momencie poniesienia. Efektem tych prac nie może być jednak wzrost wartości użytkowej budynku.

numer interpretacji: 2461-IBPB-1- 1.45 11.514 .2016.3.ZK

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: m.pogroszewska@rp.pl