- Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) wykonuje usługi transportowe samochodem ciężarowym, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Realizując zlecenia transportowe często korzysta z krajowych autostrad. Jako dowód zapłaty za przejazd autostradami płatnymi przedsiębiorca otrzymuje paragony fiskalne zawierające

- nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,

- numer kolejny i datę wystawienia,

- informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata,

- kwotę należności wraz z podatkiem,

- kwotę VAT.

Paragony te nie zawierają natomiast nazwy odbiorcy.

Czy przedsiębiorca ma prawo odliczyć VAT z tych paragonów fiskalnych? – pyta właścicielka biura rachunkowego.

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 1 in principio ustawy o VAT).

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami (zob. art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT).

Świadczenie usług transportowych na terytorium kraju, jak i tzw. eksport usług przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, dają prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zleceń transportowych. Dotyczy to m.in. podatku naliczonego związanego z ponoszeniem opłat za przejazdy płatnymi autostradami krajowymi.

Szczególne dokumenty...

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (zob. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT).

Uwaga! Przedsiębiorca ponosi opłaty za przejazd płatnymi autostradami samochodem ciężarowym, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Wydatki te nie podlegają więc limitowaniu, o którym mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, tj. ograniczaniu kwoty podatku naliczonego do wysokości 50 proc. kwoty VAT, gdyż używany przez przedsiębiorcę samochód nie jest pojazdem samochodowym w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy o VAT.

Artykuł 2 pkt 31 ustawy o VAT definiuje fakturę jako dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

...opisane w rozporządzeniu

Przepisy wykonawcze w zakresie VAT wskazują szczególne przypadki, kiedy inne dokumenty – niespełniające wszystkich wymogów dotyczących faktury – są traktowane jako faktura.

Chodzi mianowicie o § 3 rozporządzenia ministra finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (DzU z 2013 r., poz. 1485), odnoszący się również do dokumentów potwierdzających zapłatę za przejazd autostradą płatną.

Obowiązkowe elementy

Stosownie do § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:

a) numer i datę wystawienia,

b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

e) kwotę podatku,

f) kwotę należności ogółem.

Skoro otrzymane przez przedsiębiorcę paragony fiskalne zawierają ww. informacje, to ma on prawo uznać te dokumenty za faktury za przejazd płatnymi autostradami w kraju.

Związek z działalnością

Skoro opisany wydatek związany jest z działalnością opodatkowaną VAT, tj. świadczeniem w kraju usług transportowych (ewentualnie z eksportem usług transportowych), to przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z paragonu fiskalnego dokumentującego przejazd autostradą, jeśli nie wystąpią ograniczenia wynikające z art. 88 ustawy o VAT.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe, np. Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 24 lutego 2017 r. (0461-ITPP2.4512.977.2016.1.AD).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (DzU z 2013 r., poz. 1485)