24 kwietnia 2007 r. na rzecz pani Z. zostało przekształcone spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 16 maja 2007 r. pani Z. sprzedała ów lokal. Uznała, że przychód ze sprzedaży mieszkania jest zwolniony od opodatkowania, gdyż w mieszkaniu była zameldowana od 22 marca 1977 r. (ponad 30 lat), a to uprawnia ją do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. W lipcu 2007 r. naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu wydał postanowienie, w którym wskazał, iż objęty zwolnieniem dwunastomiesięczny okres zameldowania – wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – powinien być liczony od dnia nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. od 24 kwietnia 2007 r. Zameldowanie na pobyt stały przed dniem nabycia nie ma znaczenia dla zastosowania ulgi meldunkowej. Do okresu zameldowania nie jest bowiem wliczany okres przed 1 stycznia 2007 r. Na postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu pani Z. nie złożyła zażalenia, a tym samym stało się ono ostateczne.

Jednak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się ze sprawą stwierdził, że postanowienie naczelnika US rażąco narusza obowiązujące prawo. Według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie w danym lokalu nie krócej niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Nie ma natomiast znaczenia, czy podatnik był właścicielem zbywanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez cały ten czas. Termin ten należy liczyć od faktycznego momentu zameldowania, a nie nabycia prawa spółdzielczego własnościowego. – Przepisy dotyczące wszelkich ulg podatkowych muszą być interpretowane ściśle, bez wykładni rozszerzającej – stwierdził dyrektor izby, opierając się na orzeczeniach sądów, i zmienił postanowienie naczelnika US w Grójcu (1401/OR-I/418-3/08/AM).

źródło: [link=http://sip.mf.gov.pl] sip.mf.gov.pl[/mail]