Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji podatkowej z 21 listopada 2011 r. (nr IBPBII/1/436-395/11/AŻ)

Spółdzielnia ogłosiła przetarg na lokal mieszkalny po tym, jak ostatniemu lokatorowi wygasło (wskutek eksmisji) spółdzielcze prawo lokatorskie. Licytację wygrał pan K., niebędący członkiem spółdzielni. Zgodnie z regulaminem przetargu w ustalonym terminie wpłacił on na konto spółdzielni kwotę odpowiadającą wartości rynkowej wylicytowanego mieszkania. Po notarialnym ustanowieniu odrębnej własności lokalu miał się stać jego właścicielem.

Problem pojawił się podczas wizyty w kancelarii notarialnej, gdzie spółdzielnia i pan  K. mieli zawrzeć umowę  ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkaniowego i przeniesienia jego własności na pana K.  Notariusz uznał, że taką umowę należy potraktować jak typową umowę sprzedaży z wszelkimi jej konsekwencjami, również podatkowymi. To oznaczałoby, że  pan K. z tytułu nabycia lokalu od spółdzielni powinien zapłacić  podatek od czynności cywilnoprawnych. Notariusz pobiera go w trakcie sporządzania aktu notarialnego (2 proc. wartości rynkowej lokalu).

Pan K. nie zgadza się ze stanowiskiem notariusza i wystąpił do Izby Skarbowej o interpretację podatkową w swojej sprawie. Wskazał, że spółdzielnia ogłosiła „przetarg na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkaniowego". W regulaminie przetargu nie było mowy o jakiejkolwiek sprzedaży. Tymczasem ustawa o PCC nie przewiduje  opodatkowania czynności polegającej na ustanowieniu i przeniesieniu prawa własności.

Dyrektor Izby Skarbowej przyznał podatnikowi rację. Przypomniał, że o kwalifikacji określonej czynności prawnej jako opodatkowanej lub nie decyduje jej treść, a nie nazwa. To oznacza, że jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w PCC decydujące znaczenie będą miały rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy. Może się więc zdarzyć, że umowa nazwana umową o przeniesienie własności lokalu jest w istocie umową sprzedaży i podatek PCC należy od niej zapłacić. Jednak w tej konkretnej sprawie tak nie jest.

Przesądza o tym specjalny tryb, jaki przewidziany jest dla zbycia lokalu w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.  Zgodnie z art. 11 ust. 2  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia musi ogłosić w odpowiednim terminie przetarg i zawiadomić o tym  w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie spółdzielni, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli zgłosi się ich kilku, to pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest też wpłata wartości rynkowej lokalu.

Nie ma więc mowy o klasycznej sprzedaży. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera  zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu i nie ma w nim  umowy  ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkaniowego i przeniesienia jego własności. To oznacza, że nabywający lokal od spółdzielni w drodze licytacji nie musi płacić PCC.

Zobacz » Prawo dla Ciebie » Podatki » PCC