Czy środki medyczne uwzględnia się w remanencie

Surowce do wypełniania zębów, masy wyciskowe, leki i znieczulenia powinny być wykazane w spisie z natury sporządzanym przez stomatologa prowadzącego podatkową księgę. Część organów ma jednak inne zdanie.

Publikacja: 16.12.2014 02:00

Czy środki medyczne uwzględnia się w remanencie

Foto: Fotorzepa, Krzysztof Lokaj

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług stomatologicznych. Przy ich wykonywaniu używam takich materiałów jak: materiały do wypełniania zęba, materiały do wypełniania kanałów zębowych, wkłady i włókno szklane do odbudowy zębów, materiały do płukania kanałów, masy wyciskowe, leki, nici, znieczulenia. Produkty te służą do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy te środki medyczne powinnam ująć w spisie z natury, który będę sporządzać na dzień 31 grudnia 2014 r.? – pyta czytelniczka.

U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa (art. 24 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o PIT). A zatem w remanencie początkowym oraz końcowym podatnik zobowiązany jest ująć m.in. materiały podstawowe oraz pomocnicze.

Ustawa o PIT nie zawiera definicji tych pojęć. Ich wyjaśnienia można odnaleźć w przepisach rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej: rozporządzenie) >patrz ramka.

W kilku sytuacjach

Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności (§ 27 ust. 1 rozporządzenia).

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie (§ 28 ust. 1 rozporządzenia).

Niezbędne elementy

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27 rozporządzenia, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury, wartość pomniejszenia, o którym mowa w § 29 rozporządzenia, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie, oraz klauzulę „Spis zakończono na pozycji...", podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników) (...) (§ 28 ust. 2 in principio rozporządzenia).

W podziale na dwie grupy

W zasadzie organy podatkowe przyjmują, że materiały powinny być wykazane w sporządzanym przez podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów spisie z natury jako materiały podstawowe i pomocnicze. Pogląd taki na przykładzie materiałów wykorzystywanych do świadczenia usług stomatologicznych i ortodontycznych wyraziła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 19 sierpnia 2014 r. (IBPBI/1/415-606/14/ZK). Izba stwierdziła , że „(...) finalnym efektem usługi stomatologicznej czy ortodontycznej jest wyrób gotowy, zaś wskazane we wniosku materiały zużywane w toku świadczonych usług, które stają się główną substancją (budulcem, elementem) gotowego wyrobu bądź bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości, zaliczane są odpowiednio do materiałów podstawowych i pomocniczych (...). W konsekwencji, materiały zużywane w toku świadczonych usług stomatologicznych i ortodontycznych podlegają ujęciu w spisie z natury, jako materiały podstawowe i pomocnicze. (...)".

W przypadku materiałów wykorzystywanych przez lekarzy stomatologów pogląd, że materiały te podlegają ujęciu w spisie z natury jako materiały podstawowe i pomocnicze, zaprezentowała także Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 8 stycznia 2014 r. (IPTPB1/415- 624/13-4/KSU).

Zdania są podzielone

Na przykładzie materiałów wykorzystywanych przez lekarza stomatologa do świadczenia usług stomatologicznych i ortodontycznych, takich jak: zamki, łuki i pierścienie, które stanowią części składowe aparatów stałych ortodontycznych i nabywane są w specjalnych sklepach medycznych, materiały do wypełniania zęba, materiały do wypełniania kanałów zębowych, podkłady i elementy do mocowania uzupełnień protetycznych i pierścieni ortodontycznych, wkłady i włókno szklane do odbudowy zębów, materiały do płukania kanałów, masy wyciskowe, leki, znieczulenia – pogląd, że nie stanowią one ani materiałów podstawowych, ani materiałów pomocniczych, a tym samym nie podlegają ujęciu w spisie z natury sporządzanym przez podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów, zaprezentowała Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 13 kwietnia 2012 r. (ITPB1/415-53/12/DP).

Z kolei w przypadku lekarza weterynarii Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 13 września 2010 r. (IBPBI/ 1/415-659/10/BK) stwierdziła, że wykorzystywane przez lekarza weterynarii przy świadczeniu usług weterynaryjnych (podczas leczenia zwierząt): leki, bandaże, strzykawki i innego rodzaju środki medyczne nie stanowią ani materiałów podstawowych, ani materiałów pomocniczych i z tego względu nie podlegają ujęciu w spisie z natury sporządzanym przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W obu tych interpretacjach (ITPB1/415-53/12/DP oraz IBPBI/1/415-659/10/BK) organy podatkowe wskazały, że warunkiem uznania określonego materiału za pomocniczy jest łączne spełnienie trzech warunków:

- materiał nie jest materiałem podstawowym w rozumieniu przepisów rozporządzenia, oraz

- materiał musi być zużywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz

- musi on bezpośrednio oddawać wyrobowi swoje właściwości.

W przypadku przedmiotowych środków medycznych trudno jest natomiast uznać, że oddają one swoje właściwości świadczonej usłudze stomatologicznej bądź weterynaryjnej.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu bezpieczniej jest jednak przyjąć, że wykorzystywane przez podatniczkę materiały medyczne wykorzystywane do świadczenia usług stomatologicznych powinny być wykazane w sporządzanym przez nią spisie z natury.

Autor jest doradcą podatkowym

Definicje z rozporządzenia

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia towarami są towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że:

- towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,

- materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi,

- materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,

- wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane,

- produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), tj. niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem,

- brakami są nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość,

- odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność