Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 marca 2017 r. (1462-IPPB6.4510.36.2017. 2.AM).

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością wnioskodawca kupuje towary od producentów i następnie odsprzedaje je swoim klientom.

Wnioskodawca wskazał, że z częścią dostawców zakupy realizowane są na podstawie pisemnych umów o współpracę lub ustnych porozumień. W przypadku pozostałych zakupów nie ma żadnych umów, tylko są składane odrębne zamówienia. Ze względu na specyfikę branży oraz towaru, zakupy robione są bardzo często, a zamówienia są składane codziennie lub kilka razy dziennie.

Wnioskodawca zamierza regulować za pośrednictwem rachunku płatniczego zobowiązania wynikające z umów z kontrahentami, które przekraczają limit płatności 15 tys. zł. Natomiast w sytuacji składania zamówień niepotwierdzonych umową lub porozumieniem z kontrahentem, zamierza regulować wynikające z nich zobowiązania w formie płatności gotówkowej, gdy wartość pojedynczego zamówienia nie przekracza 15 tys. zł, nawet gdy ich wartość skumulowana przekracza ten próg.

Wnioskodawca zapytał czy zgodnie z art. 15d ust. 1 ustawy o CIT, który obowiązuje od 1 stycznia 2017 r., będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zobowiązania wynikające z odrębnych zamówień, niepotwierdzonych jakąkolwiek umową z kontrahentem, regulowane w formie gotówkowej, które jednostkowo nie przekraczają limitu 15 tys. zł, natomiast przekraczają go narastająco.

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że uregulowanie płatności gotówkowo w przypadku składania odrębnych zamówień na towary do wysokości 15 tys. zł nie ma wpływu na ograniczenie możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Jego zdaniem każde zamówienie powinno być traktowane jako odrębna transakcja, do której należy stosować limit 15 tys. zł.

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że kluczowym zagadnieniem jest w tym przypadku ustalenie znaczenia pojęć „transakcja" oraz „jednorazowa wartość transakcji".

Organ uznał, że wprowadzone przepisy podatkowe odwołują się w tym zakresie wprost do nomenklatury stosowanej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zauważył, że według wskazanej ustawy przez transakcję należy rozumieć umowę będącą źródłem stosunku zobowiązaniowego. Organ zaznaczył, że podobne rozumienie pojęcia „transakcja" znajduje swój odpowiednik w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, gdzie transakcja handlowa to umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli jej strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością.

Organ zwrócił również uwagę na podobieństwo opisanych zamówień do stosunków kreowanych w przypadku istnienia umów ramowych. Stwierdził w konsekwencji, że wartość zamówień nie podlega sumowaniu, w związku z czym „jednorazowa wartość transakcji" powinna być rozumiana jako wartość zobowiązania wynikającego odrębnie z każdego zamówienia.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Komentarz eksperta

Magdalena Kowalska, menedżer w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Obniżenie od 1 stycznia 2017 r. progu dozwolonych rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 tys. euro do 15 tys. zł., pod sankcją odmowy prawa do rozpoznania kosztu podatkowego w CIT oraz PIT, to kolejny instrument fiskusa do walki z szarą strefą w celu uszczelnienia systemu podatkowego.

Pierwsze miesiące obowiązywania nowych przepisów przyniosły liczne pytania podatników. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wyeliminowała bowiem problemu prawidłowego ustalenia znaczenia pojęć „transakcja" oraz „jednorazowa wartość transakcji", które nie zostały zdefiniowane w ustawie, a które mają kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców w kontekście prawidłowego stosowania nowych przepisów.

W dotychczasowej praktyce interpretacyjnej organów, pojęcie „transakcja" było zwykle utożsamiane z umową. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w wyjaśnieniach MF (m.in w piśmie z 13 marca 2017 r., DD6.8223.3.2017) podkreśla się, że zmiana limitu określonego w usdg „(...) w żaden sposób nie wpływa na dotychczasowy sposób rozumienia pojęcia transakcji (niemającego jakkolwiek swojej definicji legalnej) (...) i w konsekwencji należy stwierdzić, że pojęcie jednorazowej transakcji zawsze odnosi się do umowy zawartej między przedsiębiorcami".

W analizowanym rozstrzygnięciu organ musiał jednak odnieść się do sytuacji, w której przedsiębiorców nie łączy jakakolwiek pisemna umowa lub porozumienie, a zakupy są dokonywane na podstawie odrębnych zamówień, w przypadku których wynikające z nich płatności łącznie mogą przekraczać limit 15 tys. zł. Organ zdecydował się na postawienie znaku równości pomiędzy pojęciem „transakcja" oraz opisanymi we wniosku o wydanie interpretacji zamówieniami, słusznie przyjmując zamówienie za podstawę powstania stosunku zobowiązaniowego między przedsiębiorcami.

Podejście fiskusa zaprezentowane w komentowanej interpretacji należy ocenić pozytywnie. Na aprobatę zasługuje w szczególności to, że organ nie próbował w sposób sztuczny łączyć odrębnych w istocie transakcji, aby odmówić wnioskodawcy prawa do uznania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów, lecz uwzględnił biznesowe uwarunkowania przyjętego przez strony sposobu rozliczeń oraz jego podobieństwo do współpracy na podstawie umowy ramowej.

Omawiane rozstrzygnięcie to jedno z wielu korzystnych dla podatników interpretacji wydanych na podstawie nowo wprowadzonych do CIT oraz PIT rozwiązań ustawowych. Stanowi ono przykład progospodarczej wykładni przepisów podatkowych uwzględniających realia ekonomiczne, w których jest przeprowadzana transakcja. Fiskus jak na razie pozostaje w tym zakresie konsekwentny, gdyż stanowisko, zgodnie z którym zamówienie należy traktować jako osobną transakcję, zostało wyrażone m.in. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych z 4 kwietnia 2017 r. (2461-IBPB-1-2.4510.21.2017.2.MS) oraz z 16 marca 2017 r. (1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM).

Komentowana interpretacja może być istotną wskazówką dla przedsiębiorców, którzy w podobnych sytuacjach obawiają się sankcji w postaci odmowy prawa do zaliczenia wydatków gotówkowych do kosztów uzyskania przychodów.

Współautorem komentarza jest Bartłomiej Hadrian, konsultant w Zespole Podatków Korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY