Organ skarbowy wyjaśni podatnikowi niezrozumiałą decyzję

Przedsiębiorca, składając wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści rozstrzygnięcia fiskusa, powinien wskazać co jest dla niego niejasne.

Publikacja: 23.11.2017 02:30

Organ skarbowy wyjaśni podatnikowi niezrozumiałą decyzję

Foto: 123RF

Urząd skarbowy wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty 2017 roku w kwocie 1750 zł. Uzasadnienie nie jest dla nas jasne i mamy wątpliwości co do treści decyzji, dotyczące zastosowanego kursu walut i przeliczenia dolarów amerykańskich na euro. Czy możemy zwrócić się do fiskusa o wyjaśnienie naszych wątpliwości, a jeśli tak, to w jaki sposób? – pyta czytelniczka.

Organ podatkowy, który wydał decyzję, na żądanie strony wyjaśnia w drodze postanowienia wątpliwości co do treści decyzji. Na takie postanowienie strona może złożyć zażalenie w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia (art. 215 § 2 i 3 w związku z art. 236 § 2 ordynacji podatkowej, dalej: o.p.).

Wykładnia

W szczególności konieczność taka wystąpi, jeśli treść decyzji jest sformułowana w sposób niejasny dla adresata (podatnika), budzący wątpliwości co do istoty rozstrzygnięcia czy powodujący trudności w ustaleniu zakresu obowiązku czy przysługujących uprawnień. Należy mieć na uwadze, że chodzi tu o wyjaśnienie wątpliwości, a nie kwestionowanie samej decyzji.

Wyjaśnienie treści decyzji jest jej swoistą wykładnią wywołującą ten skutek, że decyzja już od daty jej wydania posiada treść nadaną jej przez organ dokonujący wykładni (wyrok WSA w Opolu z 30 stycznia 2013 r., I SA/Op 472/12).

Elementy pisma

Aby organ ustosunkował się do wątpliwości podatnika, konieczny jest uprzednio złożony przez niego wniosek, w którym podnosi wszystkie wątpliwości i wskazuje kwestie, które są dla niego niejasne.

Wniosek jest rodzajem podania w rozumieniu art. 168 § 1 o.p., a więc musi zawierać takie elementy jak:

1. dane wnoszącego pismo (nazwa, imię, nazwisko, adres, NIP),

2. wskazanie decyzji (data decyzji i jej numer),

3. dane organu wydającego decyzję,

4. wskazanie podstawy prawnej wniosku,

5. podanie wątpliwości podatnika, których wyjaśnienia żąda,

6. podpis.

W dowolnym terminie

Przepisy prawa podatkowego nie podają terminu, w jakim należy złożyć wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji. Takiego ograniczenia czasowego nie ma. Oznacza to, że wniosek taki może zostać złożony zarówno w terminie do wniesienia odwołania (14 dni od daty otrzymania decyzji), jak i w terminie późniejszym.

Skarbówka wydaje postanowienie...

Organ podatkowy odnosi się do wniosku podatnika o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji wydając postanowienie. Postanowienie wydawane jest zarówno w przypadku pozytywnego, jak i negatywnego rozpatrzenia wniosku. Organ podatkowy może bowiem odmówić wyjaśnienia wątpliwości, kiedy uzna, że potrzeba taka nie istnieje.

Wyjaśnienie wątpliwości polega na swoistej wykładni, interpretacji użytych w decyzji niezrozumiałych lub niejasnych sformułowań. Jeśli organ uzna, że decyzja nie zawiera takich niezrozumiałych lub niejasnych sformułowań czy pojęć, to wyda postanowienie o odmowie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji. Analiza językowa art. 215 § 2 o.p. przekonuje, że organ podatkowy powinien uczynić zadość żądaniu strony tylko wtedy, gdy rzeczywiście istnieje potrzeba wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji (wyrok NSA w Warszawie z 10 października 2013 r., II FSK 2765/11).

Wyjaśnienie co do treści decyzji nie kreuje nowej treści tej decyzji, a tylko wyjaśnia wątpliwości. Już w momencie wejścia pierwotnej decyzji do obrotu prawnego, jej treść należało rozumieć tak jak zawarto to w postanowieniu wydanym później w trybie art. 215 § 2 o.p.(wyrok WSA w Krakowie z 6 kwietnia 2011 r., I SA/Kr 2088/10). W drodze instytucji wyjaśnienia treści decyzji nie można uzupełniać decyzji ani jej poprawiać (wyrok NSA z 13 czerwca 2008 r., II FSK 594/07).

Nie jest dopuszczalne wyjaśnianie treści decyzji wtedy, gdy to, co wynika z jej treści, jest jasne i nie budzi wątpliwości. W drodze wyjaśnienia nie można dokonywać wykładni przepisów będących podstawą wydania decyzji, ponieważ temu służy jej uzasadnienie. Przyjęcie odmiennego poglądu jest niedopuszczalne, ponieważ oznaczałoby w istocie zastąpienie drogi odwoławczej środkiem procesowym służącym odmiennym celom (wyrok WSA w Warszawie z 25 lutego 2010 r., III SA/Wa 1065/09).

...na które służy zażalenie

Na postanowienie w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji stronie przysługuje zażalenie. Takie zażalenie składa się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. ?

Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży