Czy warto ubiegać się o sprostowanie decyzji fiskusa wydanej bez pouczenia

Podatnik ma prawo złożyć wniosek o sprostowanie decyzji organu tylko odnośnie do pouczeń o przysługującym zaskarżeniu jej. W ten sposób może jednak zyskać czas na przygotowanie się do ewentualnego odwołania.

Publikacja: 14.12.2017 04:50

Czy warto ubiegać się o sprostowanie decyzji fiskusa wydanej bez pouczenia

Foto: 123RF

- Otrzymaliśmy decyzję naczelnika urzędu skarbowego ustalającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2016 r. w kwocie 1740 zł. W decyzji nie podano pouczenia dotyczącego terminu odwołania się od tej decyzji. Czy to uprawnia nas do ubiegania się o sprostowanie decyzji? Co powinien zawierać ewentualny wniosek w tej sprawie? – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 213 § 1 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.), strona może zażądać uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w  decyzji pouczenia w tych kwestiach. Ustawodawca sformułował katalog zamknięty elementów orzeczenia, które mogą podlegać sprostowaniu.

Wniosek tylko w ciągu 14 dni

Artykuł 213 § 1 o.p. dotyczy więc wyłącznie usuwania wad nieistotnych decyzji. Chodzi tu o takie wady, które nie dają podstaw do zmiany lub uchylenia decyzji. Tryb ich usuwania polega na dodaniu brakujących elementów (np. o prawie do wniesienia odwołania) lub nadaniu im poprawnego brzmienia (wyrok WSA w Krakowie z 19 listopada 2014 r., III SA/Kr 1199/14).

Strona ma jednak na to tylko 14 dni od dnia doręczenia jej wspomnianej decyzji.

Adresat i forma

Organem właściwym do rozpoznania wniosku strony o sprostowanie decyzji jest ten organ, który wydał decyzję, o której mowa we wniosku.

Wniosek strony o sprostowanie decyzji może zostać złożony na piśmie, do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy.

To strona – podatnik decyduje w jaki sposób chce złożyć wspomniany wniosek, wybierając sposób najbardziej dla niego wygodny – np. poprzez sporządzenie pisma.

Stosownie do art. 168 o.p. wniosek powinien zawierać co najmniej:

1. dane strony składającej wniosek (nazwa, imię, nazwisko, adres, NIP),

2. wskazanie decyzji, które wymaga sprostowania (data decyzji i jej numer),

3. dane organu wydającego decyzję,

4. wskazanie podstawy prawnej wniosku – art. 213 ordynacji podatkowej,

5. treść żądania strony składającej wniosek o sprostowanie decyzji,

6. podpis strony.

W przypadku podania składanego ustnie do protokołu strona powinna podpisać protokół. Jeśli się jednak okaże, że wspomniany wniosek składa osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Z kolei w przypadku wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego, podanie takie powinno:

1) być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru (ten punkt nie ma zastosowania w omawianym przypadku – nie istnieje wzór urzędowy na taki wniosek);

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Stanowisko organu

Samo sprostowanie decyzji następuje w drodze decyzji. Jeśli organ podatkowy wydał decyzję o sprostowaniu wydanej uprzednio decyzji, to termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia tej decyzji o sprostowaniu. Odmowa sprostowania decyzji następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Również w przypadku odmowy sprostowania decyzji termin do wniesienia odwołania lub skargi biegnie od dnia doręczenia tego postanowienia o odmowie sprostowania.

Cenne dni na szukanie argumentów

Termin na wniesienie odwołania od całej decyzji (pierwotnej i kolejnej, które stanowią łącznie jedną decyzję) biegnie od doręczenia decyzji o sprostowaniu decyzji. Złożenie przez podatnika wniosku o sprostowanie decyzji może się okazać skutecznym sposobem na zyskanie dodatkowego czasu - kilku dodatkowych dni na poszukiwanie skutecznych argumentów, które mogą zostać użyte w odwołaniu od decyzji. Dla przypomnienia, termin do wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego wynosi 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jeśli strona złoży wniosek o sprostowanie decyzji, to może to zrobić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie oczekuje na rozstrzygnięcie w przedmiocie złożonego wniosku, a po otrzymaniu decyzji organu podatkowego w przedmiocie złożonego wniosku ma kolejne 14 dni – tym razem już na złożenie odwołania.

Jeżeli strona nie wniosła zażalenia na postanowienie w sprawie odmowy sprostowania rozstrzygnięcia decyzji podatkowej, to termin na wniesienie odwołania od tej decyzji zaczyna biec z chwilą doręczenia postanowienia odmawiającego sprostowania decyzji.

Dwa środki prawne

Odwołanie od decyzji i wniosek o jej sprostowanie wzajemnie się wykluczają. Nie jest możliwe skorzystanie w tym samym czasie z obu tych środków. Oznacza to, że postępowanie wywołane wnioskiem o sprostowanie decyzji jest postępowaniem odrębnym – wypadkowym – od postępowania odwoławczego (zasadniczego).

Przykład

Podatnik Andrzej Miłkowski, prowadzący działalność gospodarczą PPHU „Andrew", otrzymał 10 listopada 2017 roku decyzję urzędu skarbowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok. W decyzji tej nie wskazano terminu, w którym strona ma prawo wnieść odwołanie od tej decyzji. Pan Andrzej ma zamiar odwołać się od wspomnianej decyzji. 13 listopada 2017 roku złożył wniosek o sprostowanie decyzji w zakresie pouczenia o prawie do wniesienia odwołania. 20 listopada 2017 roku Pan Andrzej otrzymał decyzję o sprostowaniu decyzji. Podatnik miał 14 dni od dnia otrzymania decyzji o sprostowaniu (od 20 listopada 2017 roku) na złożenie odwołania, jeśli w tym czasie nie zmienił zdania.

- Otrzymaliśmy decyzję naczelnika urzędu skarbowego ustalającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2016 r. w kwocie 1740 zł. W decyzji nie podano pouczenia dotyczącego terminu odwołania się od tej decyzji. Czy to uprawnia nas do ubiegania się o sprostowanie decyzji? Co powinien zawierać ewentualny wniosek w tej sprawie? – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 213 § 1 ordynacji podatkowej (dalej: o.p.), strona może zażądać uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w  decyzji pouczenia w tych kwestiach. Ustawodawca sformułował katalog zamknięty elementów orzeczenia, które mogą podlegać sprostowaniu.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży