W przypadku osób, dla których nie została wcześniej zawarta umowa o prowadzenie PPK, dokonywanie wpłat do programu będzie poprzedzone zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty do PPK należy wówczas naliczyć i pobrać dopiero od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu tej umowy i przekazać do instytucji finansowej w terminie od 1 do 17 kwietnia.

Umowa o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej, która już posiada wymagany okres zatrudnienia, powinna być zawarta niezwłocznie, czyli w realnym terminie, uwzględniającym okoliczności miejsca i czasu.