Odpowiedzialność pracownika za źle wykonaną pracę

Jeśli wartość produktu uległa pogorszeniu z winy pracownika, można odpowiednio zmniejszyć jego wynagrodzenie.

Aktualizacja: 31.12.2014 09:31 Publikacja: 31.12.2014 04:00

Odpowiedzialność pracownika za źle wykonaną pracę

Foto: www.sxc.hu

- Przez zaniedbania pracownika towar, który przewoził, został uszkodzony. W związku ze stratami, jakie poniósł pracodawca (towar był jego własnością), wynagrodzenie pracownika za bieżący miesiąc obcięliśmy o przybliżoną wartość zniszczonego towaru, choć stratę znacznie zaniżyliśmy na korzyść podwładnego. W rzeczywistości wartość uszkodzonego mienia to co najmniej dwie jego pensje. Czy takie potrącenie z wynagrodzenia jest zgodne z prawem? – pyta czytelnik.

Tak.

Wynagrodzenie przysługuje – zgodnie z art. 80 kodeksu pracy – za pracę wykonaną, ale nie wtedy, gdy z winy pracownika wykonał on wadliwe produkty lub usługi (art. 82 k.p.).  Jeżeli więc wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy podwładnego nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, jego pensja ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Przepis art. 82 k.p. stanowi ponadto, że jeśli pracownik usunie wadliwość produktu lub usługi, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do ich jakości. Jednak czas pracy przy usuwaniu tych wad jest niepłatny.

Zatem pracodawca ma prawo zmniejszyć pensję podwładnemu odpowiednio do obniżenia wartości produktu, którego jakość uległa pogorszeniu z jego winy. Nie ma jednak przeszkód, aby jako właściciel produktu zrezygnował z pełnej rekompensaty.

Etatowca winnego obniżonej jakości pracy pracodawca może również pociągnąć do odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach określonych w kodeksie pracy. Kodeks pracy rozróżnia odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwładnego z winy umyślnej oraz z winy nieumyślnej. Jeżeli szkodę wyrządzi z winy nieumyślnej, odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, ale nie może ono przekraczać równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu jej wyrządzenia (art. 119 k.p.). Jeśli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, ma obowiązek naprawić ją w pełnej wysokości (art. 122 k.p.).

Podstawa prawna: art. 80, art. 82, art. 119, art. 122 kodeksu pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz 1502)

Anna Telec, radca prawny, prowadzi kancelarię prawa pracy

- Przez zaniedbania pracownika towar, który przewoził, został uszkodzony. W związku ze stratami, jakie poniósł pracodawca (towar był jego własnością), wynagrodzenie pracownika za bieżący miesiąc obcięliśmy o przybliżoną wartość zniszczonego towaru, choć stratę znacznie zaniżyliśmy na korzyść podwładnego. W rzeczywistości wartość uszkodzonego mienia to co najmniej dwie jego pensje. Czy takie potrącenie z wynagrodzenia jest zgodne z prawem? – pyta czytelnik.

Tak.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a