[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 26 stycznia 2010 r., I SA/Bd 950/09 [/b]

[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]

Podatnik wystąpił z wnioskiem o interpretację. Podał, że zamierza jako cesjonariusz nabywać wierzytelności, płacąc zbywcom niższą cenę od wartości wierzytelności, a następnie będzie na własny rachunek i we własnym imieniu odzyskiwać te wierzytelności od dłużników albo je dalej sprzedawać.

Z treści umowy cesji wierzytelności nie będą wynikały żadne dodatkowe zobowiązania. Jego zdaniem usługi pośrednictwa finansowego korzystają ze zwolnienia od VAT. Innego zdania był jednak organ podatkowy.

Sprawa trafiła więc do WSA.

[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

Sąd skargę uwzględnił.

Przypomniał, że usługa obrotu wierzytelnościami, w zależności od celu działania nabywcy, może być klasyfikowana do grupowania „Usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej nieklasyfikowane” (PKWiU 65.23.10), które korzystają ze zwolnienia od VAT.

Z kolei faktoring klasyfikuje się do grupowania PKWiU 65.22.10 „Usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym”, tj. usługi opodatkowane stawką 22 proc.

Sprzedaż własnych wierzytelności nie jest usługą w ujęciu PKWiU, ponieważ sprzedający swoją wierzytelność powstałą w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy usługi pośrednictwa finansowego w rozumieniu grupowań PKWiU 65–67.

Natomiast jest usługą nabycie wierzytelności w celu ich wykorzystania do operacji prawno-gospodarczych, co oznacza, że to nabywca (kupujący) wierzytelności jest świadczącym usługę na rzecz zbywającego (sprzedawcy), który poprzez zbycie wierzytelności nie świadczy usługi.

Transakcje obrotu wierzytelnościami należy rozpatrywać w kontekście VAT jako usługę o charakterze złożonym. [b]Cesji wierzytelności nie można zatem zawsze kwalifikować jako czynności opodatkowanej stawką 22 proc. bądź zawsze jako zwolnioną od opodatkowania.

Już w momencie zakupu wierzytelności mamy do czynienia z usługą finansową. Sposób wykorzystania nabytej wierzytelności może decydować o tym, czy usługa taka będzie zwolniona z VAT jako pośrednictwo finansowe albo opodatkowana 22-proc. stawką VAT. [/b]

Jeżeli podmiot gospodarczy dokonuje zakupu wierzytelności w celu jej odsprzedaży lub wyegzekwowania lub dalszej sprzedaży, świadczy na rzecz sprzedawcy wierzytelności własnej usługę pośrednictwa finansowego, której podstawowym celem jest uwolnienie sprzedawcy wierzytelności od ciężaru jej egzekwowania.

Usługi nabywania wierzytelności innych podmiotów, niemające charakteru usług faktoringu, lecz realizowane w celu ściągania (windykacji) długów, podlegają 22-proc. VAT.

[b]Tylko gdy celem podatnika nabywającego cudzą wierzytelność nie jest ściągnięcie (windykacja) długu od dłużnika, a np. przejęcie podmiotu sprzedającego wierzytelność lub dalsza odsprzedaż wierzytelności, usługę taką należy traktować jako usługę obrotu wierzytelnościami zwolnioną od podatku.[/b]