Udział w kamienicy sprzedany za rażąco niską cenę. Jest wyrok Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego i uchylił postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z 22 grudnia 2020 roku, zezwalającego kuratorowi spadku na sprzedaż udziału w nieruchomości za rażąco niską cenę.

Publikacja: 21.05.2023 08:47

Udział w kamienicy sprzedany za rażąco niską cenę. Jest wyrok Sądu Najwyższego

Foto: PAP / Jacek Bednarczyk

Sprawa dotyczy udziału w kamienicy położonej w centrum Krakowa. Jej współwłaścicielem w ¼ części był zmarły w 1957 roku mieszkaniec Krakowa, po którym spadek nie został objęty. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków, która zarządzała nieruchomością, sąd ustanowił kuratora spadku nieobjętego, który przejął zarząd nad przedmiotową nieruchomością.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, obowiązkiem kuratora spadku było też podjęcie niezbędnych działań w celu ustalenia kręgu spadkobierców. W składanych sądowi cyklicznych sprawozdaniach kurator spadku informował o złym stanie technicznym kamienicy, wskazywał na szereg prac remontowych, które w budynku zostały przeprowadzone, a także o pracach realizowanych przez firmę świadczącą usługi hotelowe z jej zasobów w ramach zawartych umów najmu w kilku lokalach i częściach wspólnych budynku.

W sierpniu 2020 roku kurator spadku skierował do sądu wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż udziału w ¼ części nieruchomości na rzecz wyłonionego przez niego podmiotu i za cenę ustaloną w oparciu o operat szacunkowy sporządzony na zlecenie tegoż kuratora przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z przedstawionym oszacowaniem nieruchomość wyceniona została na 473 000,00 złotych, zaś część objętą wnioskiem kuratora na 118 250,00 złotych

We wniosku kurator wskazywał na bardzo zły stan techniczny nieruchomości, grożący katastrofą budowlaną konkludując, że niezbędny jest kompleksowy remont budynku, na który pozostali współwłaściciele nie posiadają środków finansowych, a z kolei brak możliwości przywrócenia nieruchomości do należytego stanu technicznego naraża inne osoby, które potencjalnie mogą doznać szkody, jak też jego na odpowiedzialność względem nadzoru budowlanego. Kurator przedstawił również sądowi pisemne oświadczenia części ustalonych spadkobierców, którzy w nich wyrazili zgodę na sprzedaż udziału w nieruchomości.

W grudniu 2020 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie zezwolił kuratorowi na sprzedaż udziału za kwotę 118 250,00 zł i zobowiązał kuratora do złożenia tej kwoty do depozytu sądowego. Decyzja w tym zakresie stała się prawomocna.

W skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny podniósł, że wydanie orzeczenia zezwalającego kuratorowi spadku na zbycie 1/4 udziału w wielorodzinnym budynku usytuowanym w centrum Krakowa za rażąco niską kwotę, bez udziału w rozpoznaniu sprawy wszystkich potencjalnych spadkobierców właściciela tej nieruchomości, pozostaje w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości społecznej. Jak zauważono, podstawowym obowiązkiem kuratora spadku było poszukiwanie spadkobierców zarządzanego przez niego spadku i podejmowanie działań zmierzających do zachowania spadku w stanie nieuszczuplonym, a sprzedaż udziału zważywszy na rażąco niską cenę bez wątpienia zmierzało do uszczuplenia masy spadkowej.

PG podkreślił, że sąd bezkrytycznie przyjął przedłożony przez kuratora spadku operat szacunkowy, w którym wartość nieruchomości nawet przy uwzględnieniu złego stanu technicznego budynku nie odpowiadała realiom rynkowym, a dodatkowo pozostawała w sprzeczności z uprzednio składanymi informacjami dotyczącymi zrealizowanych w budynku prac remontowych czego nie zweryfikowano.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że Sąd Najwyższy podzielając argumentację zawartą w skardze nadzwyczajnej, uchylił zaskarżone orzeczenie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie.

SN stwierdził, że sąd orzekający winien był zachować większą ostrożność dając wiarę fragmentarycznej dokumentacji, prywatnym operatom, niepełnym sprawozdaniom finansowym czy innym pisemnym oświadczeniom, zwłaszcza gdy możliwe było zasięgnięcie opinii biegłego rzeczoznawcy i odebranie zeznań od uczestników postępowania.

Czytaj więcej

Sprzedaż krakowskiej kamienicy - jest skarga nadzwyczajna Ziobry

Sprawa dotyczy udziału w kamienicy położonej w centrum Krakowa. Jej współwłaścicielem w ¼ części był zmarły w 1957 roku mieszkaniec Krakowa, po którym spadek nie został objęty. Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków, która zarządzała nieruchomością, sąd ustanowił kuratora spadku nieobjętego, który przejął zarząd nad przedmiotową nieruchomością.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, obowiązkiem kuratora spadku było też podjęcie niezbędnych działań w celu ustalenia kręgu spadkobierców. W składanych sądowi cyklicznych sprawozdaniach kurator spadku informował o złym stanie technicznym kamienicy, wskazywał na szereg prac remontowych, które w budynku zostały przeprowadzone, a także o pracach realizowanych przez firmę świadczącą usługi hotelowe z jej zasobów w ramach zawartych umów najmu w kilku lokalach i częściach wspólnych budynku.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?