Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Pierwszy etap reformy objął wyłącznie nieruchomości mieszkaniowe. Obecnie powstają przepisy, które mają zamknąć cały proces rozprawiania się z użytkowaniem wieczystym. Pomiędzy jest całe spektrum przypadków. Co z nimi?

– Mam grunty niemieszkaniowe zarówno zabudowane, jak i niezabudowane, będące w wieczystym użytkowaniu. A posiadam je jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jaka jest moja sytuacja? – pyta czytelniczka „Rzeczpospolitej”.

Jak wskazuje adwokat Małgorzata Woźniak z Q3D Group, sytuację wieczystego użytkownika gruntów niemieszkaniowych regulują przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego, jak też ustawy o gospodarce nieruchomościami. Szczegółowe zasady dotyczące gruntów Skarbu Państwa zawiera również ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi, Krajowym Zasobie Nieruchomości, a także np. ustawa dotycząca Agencji Mienia Wojskowego czy Lasów Państwowych.

– Planowany drugi etap reformy użytkowania wieczystego, który jest obecnie na etapie prac rządowych, obejmie grunty będące w użytkowaniu wieczystym, które nie uległy dotąd uwłaszczeniu z mocy prawa lub na podstawie decyzji administracyjnej. Dotyczy to zarówno gruntów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, jak i pozostałych – wyjaśnia adwokatka.

Czytaj więcej

Firma zamieni użytkowanie wieczyste we własność

Według radcy prawnej dr Agnieszki Grabowskiej-Toś zgodnie z art. 5 projektu ustawy użytkownik wieczysty będzie mógł nabyć prawo własności gruntu na „preferencyjnych” zasadach w porównaniu z obecnymi, w trybie bezprzetargowym przez rok od wejścia w życie ustawy.

W takim przypadku organ gminy czy Skarb Państwa będzie miał obowiązek sprzedać mu nieruchomość. Po tym terminie zasady sprzedaży będą takie jak obecnie, czyli właściciel gruntu nie będzie musiał zawierać takiej umowy bez oceny celowości wyzbycia się własności nieruchomości z punktu widzenia interesów jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

– Użytkownik wieczysty nie będzie mógł jednak wystąpić z żądaniem zawarcia umowy sprzedaży m.in. gruntów niezabudowanych, gdy w dniu złożenia wniosku nie upłynęło dziesięć lat od dnia oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. Podobnie gdy nie osiągnął on celu, na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste – dodaje adwokatka.

Po tym terminie będzie można wystąpić z wnioskiem o wykup tych nieruchomości na ogólnych zasadach, tj. art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zawarcie umowy sprzedaży będzie więc zależeć od zgody gminy czy Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Koniec użytkowania wieczystego w Polsce