Trybunał o dopuszczalności eksmisji na bruk na podstawie decyzji administracyjnej

Czy eksmisja na bruk na podstawie decyzji administracyjnej jest zgodna z konstytucją? Na to pytanie ma jutro odpowiedzieć Trybunał Konstytucyjny. Sprawę zainicjował wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aktualizacja: 17.10.2017 11:50 Publikacja: 17.10.2017 10:50

Trybunał o dopuszczalności eksmisji na bruk na podstawie decyzji administracyjnej

Foto: sxc.hu

Przewodniczącym składu orzekającego w tej sprawie jest sędzia TK Andrzej Zielonacki, a sprawozdawcą - sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski. Orzeczenie ma być ogłoszone o godz. 12.

Małżonek policjanta na bruk

Rzecznik uważa, że art. 144 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim uprawnia egzekutora, prowadzącego egzekucję z nieruchomości lub lokalu (pomieszczenia) służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego, do usunięcia zobowiązanego i jego domowników w sytuacji, gdy zobowiązanemu nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie, a zobowiązany nie jest w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. Zaskarżony  przepis jest stosowany w przypadkach, gdy obowiązek opróżnienia mieszkania dotyczy obecnych i byłych funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych (Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, ABW, BOR), a także w stosunku do osób zajmujących nieruchomość podlegającą wywłaszczeniu na podstawie przepisów tzw. specustaw, np. pod budowę drogi.

Skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności tego przepisy z ustawą zasadniczą jest finałem wieloletniej, bezskutecznej walki kolejnych Rzeczników Praw Obywatelskich o to, aby także na gruncie egzekucji administracyjnej ustanowiony został minimalny standard ochrony przed eksmisją z mieszkania „na bruk" (tak jak ma to miejsce w tych przypadkach, gdy eksmisja, orzeczona wyrokiem sądu, jest wykonywana przez komorników sądowych).

Problem wyłonił się na tle skarg od policjantów, emerytów i rencistów policyjnych oraz od innych osób zajmujących lokale mieszkalne pozostające w dyspozycji organów Policji, którzy w listach kierowanych do Rzecznika wyrażali obawę, iż opróżnienie zajmowanych przez nich mieszkań zostanie przeprowadzone „na bruk" tj. bez zapewnienia im jakiegokolwiek schronienia, nawet w tych przypadkach, gdy obowiązek opróżnienia lokalu dotyczy osób nie pełnosprawnych, małoletnich, kobiet w ciąży, a więc również tych osób, które w sposób szczególny powinny być chronione przed bezdomnością. Obowiązek opróżnienia lokalu służbowego najczęściej związany jest z faktem zajmowania go bez tytułu prawnego przez os oby, które pozostały w tym mieszkaniu po śmierci funkcjonariusza (emeryta lub rencisty) lub po zrzeczeniu się przez niego tytułu prawnego do lokalu, jak również z występowaniem zaległości w opłatach czynszowych. Eksmisje matek z dziećmi oraz osób starszych i schorowanych, usuniętych z mieszkań bez zapewnienia im jakiejkolwiek schronienia, cyklicznie opisywane są również w środkach masowego przekazu

RPO wielokrotnie występował do kolejnych ministrów sygnalizując konieczność zagwarantowania osobom eksmitowanym możliwości uzyskania innego schronienia, jednak pomimo składanych obietnic, przepisy nie zostały zmienione.

RPO: To niegodne i niezgodne z konstytucją

W ocenie RPO obowiązek zapewnienia w przepisach prawa choćby minimalnej ochrony przed bezdomnością po wyegzekwowaniu obowiązku opróżnienia lokalu, wynika zarówno z przepisów Konstytucji RP, jak i ze standardów międzynarodowych.

Rzecznik argumentował we wniosku, że eksmisja na bruk osób, o których mowa w przepisie art. 144 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest nie do pogodzenia z wyrażoną w Konstytucji RP zasadą poszanowania i ochrony godności człowieka, która jest przyrodzona i niezbywalna, stanowiąc źródło wolności i praw człowieka i obywatela. -  Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych - przypomina RPO. Jego zdaniem konstytucja nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych i niepełnych.

Według RPO eksmisja bez wskazania lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie narusza także art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka, który stanowi, że każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób. RPO zwraca uwagę, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Praw Człowieka  pojęcie „mieszkania", czy też „domu" w rozumieniu art. 8 Konwencji oznacza stałe, podstawowe miejsce przebywania (zamieszkiwania) danej osoby bądź rodziny,  przy czym pojęcie „dom" nie jest związane z własnością lub innym tytułem prawnym do zajmowania określonego mieszkania czy budynku.

- Można zatem przyjąć, że lokale mieszkalne zajmowane przez funkcjonariuszy poszczególnych służb oraz ich rodziny, na podstawie tytułów prawnych wywodzonych z decyzji administracyjnych właściwych organów administracji publicznej, są domem w rozumieniu art. 8 Konwencji, a co za tym idzie – beneficjenci tak rozumianego prawa „do domu" korzystają z gwarancji wynikających z art. 8 Konwencji - uważa RPO.

Przewodniczącym składu orzekającego w tej sprawie jest sędzia TK Andrzej Zielonacki, a sprawozdawcą - sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski. Orzeczenie ma być ogłoszone o godz. 12.

Małżonek policjanta na bruk

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości