Dokument, którego założenia znalazły się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, ma zastąpić ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r., która powstała w zupełnie innej rzeczywistości prawnej i organizacyjnej. Rząd chce uregulować m.in. kwestię stwierdzania zgonu i działalności koronera, czyli lekarza orzekającego zgon.

Jak czytamy w uzasadnieniu, przez ostatnie 62 lata nastąpiły intensywne zmiany społeczne, obyczajowe i techniczne. Zmieniły się także regulacje prawa międzynarodowego, np. jeśli chodzi o transport zwłok czy zwalczanie chorób zakaźnych. Ustawa z 1959 r. napisana jest zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej lat 50. XX wieku i próby tworzenia bądź aktualizowania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień ustawowych w niej zawartych napotykają zarzut niekonstytucyjności – czytamy.

Czytaj więcej

RPO: w Polsce narasta problem braku "koronera"

Nowy dokument ma nie tylko rozwiązać problem znalezienia lekarza, który stwierdziłby zgon osoby zmarłej poza szpitalem (np. w przypadku, gdy ktoś umrze we własnym domu z przyczyn naturalnych), ale także uporządkuje procedury związane z pochówkiem, rejestracją zgonów i kompletowaniem właściwej dokumentacji. Wprowadzi też precyzyjne regulacje dotyczące rezerwacji miejsca pochówku, prawa do grobu i organizacji pochówku, likwidacji cmentarza czy likwidacji grobu. Wreszcie – stworzy regulacje dotyczące pochówku poza terenem cmentarzy.

Znowelizowane zostaną również przepisy dotyczące organizacji pogrzebów państwowych i ochrony grobów osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Uregulowane zostać ma także funkcjonowanie przedsiębiorstw w branży pogrzebowej.

Czytaj więcej

Procedury dot. pochówku osób zmarłych na koronawirusa

Choć w latach 2015–2019 rząd prowadził prace nad ustawami o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów (zwaną ustawą o koronerach) i o cmentarzach, i chowaniu zmarłych, żaden z tych projektów nie został ukończony i – jak czytamy w uzasadnieniu – konieczne było podjęcie prac na nowo. Strona rządowa zaznacza jednak, że w nowym dokumencie znajdą się rozwiązania wypracowane przy okazji prac nad tamtymi projektami. Nowy dokument uwzględnia natomiast postęp w cyfryzacji administracji i ochrony zdrowia, a także doświadczenia z epidemii Covid-19.

Etap legislacyjny: wykaz prac legislacyjnych