Czy mogę uzyskać  premię gwarancyjną na remont z dwóch książeczek mieszkaniowych – mojej i męża? Czy bank może mi odmówić wypłaty premii gwarancyjnej z drugiej książeczki? Jak należy rozumieć cel remontu „wymiana instalacji gazowej"? Bo chyba nie są to jedynie rury, ale i gazowy piec centralnego ogrzewania czy gazowy przepływowy podgrzewacz wody. W przepisach nie ma żadnych definicji.  Brak ich także na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

E.L.

Właściciele tzw. starych książeczek mieszkaniowych (tj. wystawionych do  23 października 1990 r. ) mogą wnioskować o wypłatę premii gwarancyjnej nie tylko przy okazji zakupu lub budowy mieszkania. Zmienione przepisy ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (dalej ustawa), które obowiązują od 1 kwietnia 2009 r., pozwalają sfinansować premią z książeczki remont lokalu. Można też uzyskać premię w związku z dokonaniem wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Trzeba oszczędzać przez kilkadziesiąt lat

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 11,  ust. 2 i ust. 4 ustawy właściciel książeczki mieszkaniowej dostanie premię gwarancyjną na remont w mieszkaniu lub domu, jeśli spełnione zostaną łącznie takie warunki:

właściciela książeczki mieszkaniowej.

Dodatkowy warunek:  trzeba ustalić, czy właściciel nabył już prawo do wypłaty premii. Zależy to od daty wystawienia książeczki.  Od 1 stycznia 2011 roku wnioski o premię na cel remontowy mogą składać osoby, których książeczki zostały wystawione nie później niż w latach 1973-1975. Właściciele później wystawionych książeczek muszą jeszcze poczekać. Np. z książeczki wystawionej w latach 1989-1990 będzie można uzyskać premię dopiero w 2017 r. Szczegółowy harmonogram znajduje się w art. 3d ust. 2 ustawy. Jeśli jednak ktoś przeprowadził remont przez nabyciem prawa do wypłaty premii (ale po 1 kwietnia 2009 r.), to premii nie traci. Może się o nią starać w ciągu 6 miesięcy od dnia uzyskania uprawnienia zgodnie z art. 3d ust. 2 ustawy.

Wymiana kuchenki nie wystarczy

Ustawa nie precyzuje, co można uznać za instalację gazową.  Ministerstwo infrastruktury odsyłało w tej sprawie do przepisów o warunkach technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. W § 3 pkt 13 rozporządzenia  czytamy, że instalacja gazowa to układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Urządzenia gazowe to kuchenka, piec, kocioł, przepływowy ogrzewacz wody. A zatem ich wymiana również może być sfinansowana premią gwarancyjną.  Czy jednak wystarczy wymienić stary piecyk w łazience lub kuchenkę na nową, by dostać premię? Z odpowiedzi, jaką  otrzymaliśmy z PKO Banku Polskiego, który obsługuje wypłatę premii, wynika, że nie.

- Przepis art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z 11 listopada 1995 r. wskazuje na wypłatę premii w przypadku wymiany instalacji gazowej, a nie jej elementów.  Czyli wymiana pojedynczego elementu instalacji gazowej nie uprawnia właściciela książeczki mieszkaniowej do wypłaty premii gwarancyjnej – wyjaśnia Artur Smolarczyk, kierownik Zespołu Obsługi Książeczek Mieszkaniowych.

Premia tylko dla właściciela lub współwłaściciela

Właściciel książeczki musi być jednocześnie właścicielem lokalu lub domu, w którym ma być remont, lub też  musi mu przysługiwać spółdzielcze prawo do tego lokalu lub domu. W sytuacji, gdy małżonkowie chcą zlikwidować swoje odrębne książeczki, a tylko jedno jest właścicielem lub posiadaczem prawa spółdzielczego, drugie dostanie z banku odmowę.

Jest jednak na to prosta rada: małżonek niebędący właścicielem lokalu może scedować swoją książeczkę na małżonka-właściciela lokalu. Taka cesja (przelew praw) kosztuje 70 zł. Małżonkowie, którzy się na nią zdecydują,  powinni zgłosić się do oddziału PKO BP z dokumentami tożsamości, dokumentami potwierdzającymi związek małżeński oraz książeczką mieszkaniową, która ma podlegać cesji.

Po dokonaniu przelewu praw  małżonek będący właścicielem  lokalu lub domu będzie mógł ubiegać się o wypłatę premii gwarancyjnej z obu książeczek.

Wydatki trzeba udokumentować

Wypłata oszczędności zgromadzonych na książeczce ma służyć konkretnym celom i refundacji faktycznie poniesionych wydatków. Dlatego do wniosku o wypłatę premii z tytułu remontu bank wymaga następujących dokumentów:

1)      faktury VAT zakupu materiału lub faktury za wykonanie usługi wymiany wystawionej na właściciela książeczki mieszkaniowej lub jego współmałżonka (musi być współwłaścicielem),

2)      protokołu sprawdzenia odbiorczego podpisanego przez osobę wykwalifikowaną w tym zakresie,

3)      kserokopii świadectwa kwalifikacyjnego osoby dokonującej sprawdzenia odbiorczego,

4)      wypisu z księgi wieczystej lub z rejestru gruntów, potwierdzającego prawo własności/współwłasności lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, albo

5)      zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające, że właścicielowi książeczki mieszkaniowej przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Dodajmy jeszcze, że w spornej sytuacji, gdy właściciel książeczki i  oddział  banku mają inne stanowiska co do warunków wypłaty premii, ten pierwszy może odwołać się do Regionalnego Oddziału Detalicznego obsługującego dany oddział Banku, a w drugiej kolejności - do Centrali Banku. Jeżeli decyzja Centrali Banku nadal będzie negatywna dla klienta, pozostaje droga sądowa.

Zobacz

też nasz poradnik

»

Co zrobić z książeczką mieszkaniową