Pytanie jest mało precyzyjne. Prawo budowlane w art. 48 oraz 49b przewiduje nakazanie przez nadzór budowlany w drodze decyzji administracyjnej rozbiórki obiektu budowlanego będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ (starostę lub wojewodę).

Przepis art. 48 prawa budowlanego stanowi również podstawę prawną nakazania rozbiórki części budynku. Rozbiórka jednak to ostateczność.

Wcześniej nadzór podejmuje próbę legalizacji, ale jest to możliwe tylko, gdy obiekt nie  narusza przepisów, w tym m.in. techniczno-budowlanych oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Trzeba dostarczyć niezbędne dokumenty oraz wpłacić opłatę legalizacyjną.

Jeżeli nie spełni się tych warunków, nadzór budowlany ma prawo wydać nakaz rozbiórki.

Samowolą może być tylko część obiektu. Nakaz rozbiórki będzie odnosił się wówczas wyłącznie do tej części obiektu budowlanego, która wybudowana została bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Przy czym chodzi o część obiektu budowlanego na tyle samodzielną, niezależną, aby można było ją rozebrać bez konieczności ingerencji w tę pozostałą część obiektu (wybudowaną legalnie).

To, czy prace zostały zakończone przed wszczęciem postępowania, nie ma znaczenia (wyrok NSA z 12 kwietnia 2000, II S.A./6d2399/98).