Taka jest odpowiedź na pytanie jednego z samorządów, biorących udział w projekcie Dobre prawo – sprawne rządzenie. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, chyba że podlegają temu obowiązkowi z innego tytułu.

Artykuł 73 pkt 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje, że obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego opiekunów osób niepełnosprawnych obejmuje okres od dnia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego do dnia utraty prawa do jego pobierania, a art. 75 ust. 11 jako podmiot zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby pobierającej świadczenia pielęgnacyjne wskazuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

­­- Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawa ta zawiera też wyliczenie podmiotów zwolnionych z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Przepis ten nie ma zastosowania do małżonków, wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu – wyjaśnia w opinii prawnej Tomasz Jędrzejewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dlatego osoba objęta świadczeniem pielęgnacyjnym, będąca małżonkiem osoby ubezpieczonej jest zwolniona z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.