Opiekunowie niepełnosprawnych dzieci będą mogli otrzymać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. To bezzwrotne środki z Funduszu Pracy do wysokości sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 25 tys. zł. Rodzice prowadzący działalność będą też mieli prawo do preferencyjnych pożyczek. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem". Pierwsze elementy programu weszły w życie od stycznia tego roku. Chodzi o 4 tys. zł zapomogi związanej z urodzeniem nieuleczalnie chorego dziecka oraz objęcie rodziny wsparciem asystenta. Następne formy pomocy mają wejść w życie od lipca. W tym celu ma zostać zmieniona m.in. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z projektem pracodawca, który zdecyduje się przyjąć opiekuna niepełnosprawnego dziecka do pracy na minimum pół etatu, będzie mógł otrzymać refundację części kosztów jego zatrudnienia przez sześć miesięcy. Inną formą wsparcia będzie specjalny finansowy grant na stworzenie stanowiska telepracy dla opiekuna (do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia). Ponadto opiekunowie niepełnosprawnych poszerzą katalog osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zaliczenie do tej grupy pozwoli im uzyskać pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych.

– Nowelizacja pomoże wąskiej grupie. Zazwyczaj, gdy dzieckiem zajmują się oboje rodzice, jedno z nich jest opiekunem i otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne, drugi zaś żywicielem. Opiekun nie zdecyduje się na podjęcie zatrudnienia, bo utraci świadczenie, a żywiciel już pracuje i to zazwyczaj w wymiarze większym niż etat, żeby zaspokoić zwiekszone ze wzgledu na niepełnosprawność potrzeby rodziny – ocenia Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej.

Celem projektu jest też zwiększenie liczby miejsc opieki dla niepełnosprawnych dzieci. Prowadzący żłobek lub klub dziecięcy z miejscami dla nich lub świadczący usługi rehabilitacyjne w miejscu ich zamieszkania otrzymają dofinansowanie na doposażenie stanowiska pracy bezrobotnego, który będzie się zajmował niepełnosprawnym dzieckiem.

Zmiany są też przewidziane w ustawie o pomocy społecznej. Jedna z modyfikacji dotyczy mieszkań chronionych. Projekt przewiduje ich podział na dwa typy: treningowe i wspomagające. Pierwszy ma pomagać w całkowitym usamodzielnieniu, drugi zaś w usamodzielnieniu w miarę możliwości niepełnosprawnego. ©?

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: k.wojcik@rp.pl