Rodzinom przedstawicieli pozostałych zawodów mundorowych przysługuje zwrot kosztów za pogrzeb w przypadku poniesienia śmierci w trakcie czynności pozostających w związku ze służbą a więc także obligatoryjnych ćwiczeń. Wyjątek stanowią rodziny strażaków - ustawa o Państwowej Straży Pożarnej posiada lukę prawną zgodnie z którą jednostka zorganizuje pogrzeb strażaka tylko jeśli  śmierć poniesiono „na skutek wypadku pozostającego w związku z udziałem w akcji ratowniczej”. 

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął w tej sprawie interwencję u Wojciecha Labudy, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci - chodzi o zmianę art. 103 ustawy o PSP, a więc umożliwienie pokrycia kosztów pogrzebu strażaka zmarłego wskutek wypadku w czasie pełnienia służby ze środków jednostki organizacyjnej PSP.

Czytaj więcej

Zawał na meczu to wypadek przy pracy - wyrok SN

Pierwotnie pismo było kierowane do Komendanta Głównego PSP, który wskazał iż prace nad zmianą przepisów prowadzone są przez wspomnianego pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów, obecnie Wojciecha Labuda. 

Zmiana przepisów powinna skutkować zrównaniem w prawach wszystkich służb mundorowych oraz przyznać strażakom zmarłych w trakcie ćwiczeń doskonalących umiejętności pogrzeb z honorami