Tak będzie od 15 czerwca 2010 r. Tego dnia wchodzi bowiem w życie rozporządzenie ministra finansów z 13 maja 2010 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3541DBD3D2DBB0809BBDDC3475E3F07D?id=356256]w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej (DzU nr 94, poz. 603[/link], dalej nowe rozporządzenie). A w nim nie ma już odniesienia do stosowania reguł liczenia ekwiwalentu urlopowego.

Było ono w dotychczasowym [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=82760]rozporządzeniu z 18 grudnia 2000 r. (DzU nr 36, poz. 406)[/link], które w połowie czerwca straci moc.

Zasadniczo podstawą nagrody jubileuszowej – tak jak dotychczas – będzie miesięczne uposażenie funkcjonariusza, przysługujące mu w dniu nabycia prawa do tego świadczenia albo w dniu jego wypłaty, jeśli jest korzystniejsze. Na to uposażenie składa się uposażenie zasadnicze i dodatki (np. za wieloletnią służbę i za stopień służbowy).

Tak wynika z art. 146, 148 i 149 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A3ED5D38208DED7C4A8816D419205995?id=328165]ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (DzU nr 168, poz. 1323 ze zm.)[/link].

Jeśli funkcjonariusz zostanie zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych, ma być ono przyjęte do podstawy jubileuszówki w wysokości należnej w przeddzień zawieszenia. To nowe rozwiązanie. Podobnie jak sposób ustalania podstawy nagrody wypłacanej po wygaśnięciu stosunku służbowego. W takiej sytuacji miesięczne uposażenie trzeba brać z dnia nabycia prawa do świadczenia lub ostatniego dnia służby, jeśli to będzie korzystniejsze.

W nowym rozporządzeniu nie został zapisany obowiązek:

- udokumentowania przez funkcjonariusza prawa do jubileuszówki, gdy w aktach osobowych brak tych dokumentów,

- wypłaty nagrody jubileuszowej niezwłocznie po nabyciu przez funkcjonariusza do niej prawa,

- ustalenia prawa do tego świadczenia w dniu zwolnienia ze służby, jeśli ona ustaje w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, a funkcjonariuszowi brakuje mniej niż 12 miesięcy do uzyskania prawa do jubileuszówki.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zostały natomiast określone formy wypłaty nagrody. Funkcjonariusz będzie ją mógł otrzymać bezpośrednio (gotówką w kasie), bezgotówkowo na wskazany rachunek bankowy, a nawet przekazem na podany adres w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nowością jest także, że nabywa on prawo do nagrody w dniu upływu okresu służby uprawniającego do tej nagrody.