Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw powierza Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych niektóre z dotychczasowych zadań Inspekcji Handlowej tj. kontrole jakości produktów spożywczych w sklepach, restauracjach i działalności cateringowej.  Ma to polepszyć efektywność urzędowej kontroli żywności w Polsce poprzez m.in. szybsze eliminowanie produktów o jakości niezgodnej z wymaganiami.

Oprócz wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nowe regulacje  dotyczą także:

1) przejęcia przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych kontroli oznakowania wprowadzanych do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych oraz oznakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności;

2) dodania obowiązku prowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

3) obowiązania organów administracji rządowej oraz państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego do nieodpłatnego udostępniania danych organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, niezbędnych do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawowych;

4) wskazania wprost, że organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz upoważnieni pracownicy w trakcie realizacji zadań podlegają, podobnie jak pracownicy innych inspekcji, ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;

5) umożliwienia wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wydania nakazu wycofania z obrotu, we wszystkich punktach sprzedaży należących do podmiotu kontrolowanego, całej partii artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, jeżeli stwierdzony rodzaj nieprawidłowości odnosi się do całej partii produkcyjnej.

Ustawa zawiera również przepisy dotyczące przejęcia przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nieruchomości będących w trwałym zarządzie i wykorzystywanych dotychczas przez Inspekcję Handlową oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To samo dotyczy przejęcia wierzytelności i zobowiązań, postępowań niezakończonych decyzją ostateczną, akt spraw oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.  Także laboratoria Inspekcji Handlowej, wykonujące zadania przejęte przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, staną się laboratoriami Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem niektórych przepisów.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ