TSUE o leasingu i kredycie na samochód: kiedy można zrezygnować

Konsumentowi, który zawiera umowę leasingu samochodu bez obowiązku jego wykupu, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wskazał też, kiedy można odstąpić od umowy kredytu na auto nawet po wielu latach.

Publikacja: 22.12.2023 08:00

TSUE o leasingu i kredycie na samochód: kiedy można zrezygnować

Foto: Adobe Stock

Prawo UE nie przewiduje prawa odstąpienia od umowy leasingu bez obowiązku wykupu samochodu. Natomiast w przypadku kredytu na samochód konsument w UE może, nie dopuszczając się nadużycia prawa, wykonać przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili,  dopóki nie zostaną mu przekazane pełne i dokładne informacje o jego prawach i obowiązkach. Warunek: umowa jest nadal wykonywana tj.  zazwyczaj do momentu wymagalności ostatniej raty kredytu.

Natomiast konsument, który zawarł umowę o kredyt w celu nabycia samochodu, lecz nie został należycie poinformowany o swoich prawach i obowiązkach, może odstąpić od umowy w każdej chwili, dopóki nie zostaną mu przekazane pełne i dokładne informacje, o ile odstąpienie nastąpi przed całkowitym wykonaniem umowy.

Dodajmy na marginesie, że jak konsument może być traktowany także jednoosobowy przedsiębiorca.

Czytaj więcej

Ochrona konsumentów:kredyt konsumencki

Pozwane samochodowe banki

Wielu niemieckich konsumentów złożyło do sądu w Ravensburgu pozwy przeciw bankom powiązanym z producentami samochodów (BMW Bank, Volkswagen Bank i Audi Bank) podnosząc, że w sposób ważny odstąpili od umów z tymi bankami dotyczących leasingu bez obowiązku wykupu auta lub kredytu na sfinansowania zakupu używanego samochodu.

W przypadku umowy leasingu, konsument udawał się do dealera samochodowego umocowanego do udzielania informacji na temat umowy. Sama umowa była zawierana bezpośrednio między konsumentem a bankiem przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Przy kredycie dealerzy działali jako pośrednicy banków.

Konsumenci odstąpili od umów z bankami wiele miesięcy, a nawet kilka lat po ich zawarciu, przy czym jeden z konsumentów skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy, kiedy kredyt był już w całości spłacony. Wszyscy twierdzili, że 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy, przewidziany przez prawo Unii, nie rozpoczął jeszcze biegu ponieważ wbrew przepisom nie zostali wystarczająco poinformowani o swych prawach i obowiązkach w chwili zawierania umowy.

Pozwane banki stanęły na stanowisku,  że w każdym wypadku odstąpienie od umowy po tak długim czasie nosi znamiona nadużycia.

Możliwe odstąpienie po latach

Sąd okręgowy w Ravensburgu zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami w tej sprawie. Oto, co odpowiedział TSUE.

- Konsumentowi, który zawiera umowę leasingu samochodu zamówionego zgodnie z dokonaną przez niego specyfikacją, nie przysługuje prawo do odstąpienia, jeżeli umowa przewiduje, że brak jest obowiązku wykupienia samochodu na koniec okresu leasingu — stwierdził TSUE.

Dodał, że taka zasada obowiązuje również wówczas, gdy umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Natomiast  14-dniowy termin na odstąpienie od umowy kredytu na samochód nie rozpoczyna biegu, jeżeli informacje, które przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić w chwili zawierania umowy są niepełne lub błędne w takim stopniu, że ma to wpływ na ocenę przez konsumenta zakresu jego praw i obowiązków oraz na jego decyzję o zawarciu umowy.

- W takiej sytuacji wykonanie prawa do odstąpienia od umowy po upływie tych 14 dni nie może w żadnym wypadku zostać uznane za stanowiące nadużycie, nawet jeśli ma miejsce po upływie znacznego okresu od zawarcia umowy — wskazał TSUE. Uściślił jednak, że jeżeli umowa o kredyt została w całości wykonana, konsument nie może już skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy

sygn. akt C-38/21, C-47/21 i C-232/21

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego