Sprawa dotyczy prawomocnego orzeczenia z 13 listopada 2018 r. wydanego przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze. Postępowanie zostało wszczęte z powództwa spółki z siedzibą w Bielsku-Białej udzielającej pożyczek. Domagała się od pozwanego mężczyzny zapłaty ponad 16,2 tys. zł wraz z odsetkami z tytułu niespłaconej pożyczki. Kwota pożyczki wynosiła 8 tys. złotych. W pozwie spółka wskazała, że należności dochodzi w oparciu o weksel. Nie znalazły się w nim odniesienia do umowy o kredyt konsumencki.

Sąd oddalił wniosek pełnomocnika mężczyzny o doręczenie nakazu zapłaty wraz z pozwem oraz załącznikami, uchylenie postanowienia zarządzenia o stwierdzeniu prawomocności nakazu, uchylenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności oraz zasądzenie kosztów postępowania klauzulowego.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro uważa, że wyrok Sądu Rejonowego dotyczył należności dochodzonej w oparciu o weksel, który został wystawiony w oparciu umowę konsumencką zawierająca klauzule niedozwolone ustanawiające zobowiązania pożyczkobiorcy jako konsumenta w sposób radykalnie nieadekwatny do wzajemnych świadczeń pożyczkodawcy.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratura Generalnego ws. weksla in blanco

W skardze nadzwyczajnej PG zarzucił, że sąd rozpoznał sprawę wyłącznie na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie treści samego weksla. Tymczasem powinien brać pod uwagę również inne obowiązujące przepisy, a konkretnie art. 76 konstytucji oraz obowiązujacą dyrektywę EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Jak podkreślił, sąd jest zobowiązany z urzędu każdorazowo zweryfikować, czy weksel stanowił zabezpieczenie umowy konsumenckiej. To wymaga znajomości podstawy wydania weksla.

- Takie kompleksowe rozpoznanie zapisów umowy winno prowadzić do wniosku, że pożyczkodawca przez wprowadzenie do niej postanowień dotyczących prowizji i opłaty przygotowawczej przewidział dla siebie wynagrodzenie, jakiego nie mógłby osiągnąć przez zastosowanie samej tylko instytucji odsetek kapitałowych - podkreślił Prokurator Generalny.  Jego zdaniem, postanowienia umowne, które zastrzegały taką wysokość świadczeń powinny być uznane za nieważne.

- W sprawie tej zasada proporcjonalności nakazuje uznać, że wartością nadrzędną nad stabilnością orzeczenia sądowego winna być ochrona konsumenta w obrocie, w którym drugą stroną jest przedsiębiorca - zaznaczył PG.

W skardze nadzwyczajnej wniósł o uchylenie zaskarżonego nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze.