Jest już gotowy projekt na sesję rady gminy w sprawie niedochodzenia należności. Jest jednak problem praktyczny czy ta uchwała, która ma być przyjęta pod koniec miesiąca ma dotyczyć już istniejących długów czy tylko tych, które powstały po wejściu jej w życie ? A może postanowić w niej o jej mocy wstecznej – pyta radny.

Analizując pytanie należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że co do zasady jednostki sektora finansów publicznych mają prawny obowiązek ustalania przypadających im należności pieniężnych. Ma to normatywne źródło w art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), gdzie postanowiono, że - jednostki sektora finansów publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.