Unijne fundusze na rozwój

Podniesienie mobilności studentów i pracowników, prace badawczo-rozwojowe, szkolenia, staże, wizyty studentów u pracodawców czy wzmacnianie współpracy międzynarodowej z innymi uniwersytetami europejskimi – m.in. na takie cele polskie wyższe uczelnie wykorzystują środki unijne.

Publikacja: 02.04.2024 14:00

Unijne fundusze na rozwój

Foto: Adobe Stock

Dzięki nim ich oferta edukacyjna, naukowa oraz badawcza stale się rozwija.

– Na bieżąco monitorujemy możliwości aplikowania o środki z programów operacyjnych funduszy unijnych oraz krajowych – mówi prof. Robert Olkiewicz, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Podkreśla, że uczelni szczególnie zależy na możliwości dofinansowania kluczowych inwestycji w infrastrukturę, w tym planowanej budowy Centrum Badawczego Fizyki i Chemii przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. – Bez inwestycji w infrastrukturę badawczą trudno sobie wyobrazić rozwój naszej uczelni i nauki oraz pozyskiwanie środków z grantów i zatrzymanie świetnej, młodej kadry naukowej – podkreśla rektor Olkiewicz.

KPO wspomoże także szkoły wyższe

W Polsce jest ponad 1,2 mln studentów, którzy zdobywają wykształcenie na przeszło 400 uczelniach, zarówno publicznych, jak i prywatnych, które od 20 lat mogą się starać o środki unijne.

W tym roku pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w końcu trafią do Polski – będą środki na rozbudowę potencjału badawczego. Mają być fundusze na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój narodowego systemu innowacji oraz wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki i przemysłem.

Inwestycja w rozbudowę potencjału badawczego zapewnić ma skuteczny transfer wiedzy i innowacji do gospodarki, szczególnie w zakresie cyfryzacji i zielonej gospodarki.

Czytaj więcej

Uniwersytet to tworzący go ludzie

Z kolei Europejski Fundusz Społeczny wspiera polskie uczelnie, ich kadrę i studentów. Dzięki temu mają powstać nowe możliwości kształcenia w szkołach wyższych, rozwoju kompetencji kluczowych, współpracy uczelni z biznesem, wzmacniania prozatrudnieniowej roli szkolnictwa wyższego, dostępności, a także umiędzynarodowienia polskich uczelni.

– Dostępność funduszy unijnych, ale też przynależność do unijnych gremiów, jest dla nas niezwykle ważna. Od 2019 r. Uniwersytet Opolski należy do sieci Uniwersytetów Europejskich, a od roku 2024 – do EUA (European University Association), cenionej organizacji zrzeszającej instytucje szkolnictwa wyższego z całej Europy, która jest jednym z głównych partnerów Komisji Europejskiej w obszarze dialogu ze społecznościami akademickimi w Europie – wylicza prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego.

Dodaje, że uczelnia jest też częścią konsorcjum FORTHEM, w którym są również Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy), Université de Bourgogne (Francja), Jyväskylän yliopisto (Finlandia), Università degli Studi di Palermo (Włochy), Latvijas Universitāte (Łotwa), Universitat de València (Hiszpania), Universitetet i Agder (Norwegia), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (Rumunia).

Czytaj więcej

Studenci medycyny KUL mają świetne warunki. Każdy traktowany jest indywidualnie

Podkreśla, że uczelnia od lat aktywnie uczestniczymy w programie Erasmus+, w ramach którego ma podpisane umowy z 241 uczelniami z 27 krajów UE.

– Studiując u nas, można również zdobyć dyplomy zagranicznych uczelni. Umożliwia to program „Europa Master”. Kończąc te studia, studenci otrzymują jednocześnie dyplom magisterski uczelni polskiej, francuskiej i niemieckiej: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu w Dijon we Francji i Uniwersytetu w Moguncji w Niemczech – wylicza prof. Masnyk.

Pierwszy nabór na te studia odbył się w roku akademickim 2013–2014. Dziś możemy się pochwalić 130 absolwentami tych studiów z 25 krajów świata. Lista korzyści wynikających z korzystania ze środków jest więc bardzo długa, a unijne źródła finansowania – niezwykle ważne – podkreśla rektor Uniwersytetu Opolskiego.

Skorzystają na tym i studenci, i ich badania

Jak zauważa Katarzyna Górowicz-Maćkiewicz, rzecznik prasowa Uniwersytetu Wrocławskiego, pierwsze konkursy z funduszy strukturalnych zostały uruchomione w ubiegłym roku, więc uczelnia jeszcze nie realizuje projektów w ramach tych funduszy, ale wnioskuje o dofinansowanie.

– W ubiegłym roku aplikowaliśmy do konkursów FERS (jeden wniosek nie otrzymał finansowania, dwa wnioski w ocenie), w tym roku będziemy wnioskować do naborów w ramach: FEDS, FENG, FERS, w tym do konkursu „Działanie 03.01. Dostępność szkolnictwa wyższego” oraz FEnIKS – mówi Katarzyna Górowicz-Maćkiewicz.

– Atrakcyjnie zapowiadają się fundusze dla rozwoju społecznego – FERS – m.in. konkurs na dofinansowanie „dostosowania oferty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji” czy nabór na projekty dotyczące podnoszenia kompetencji zarządczych, przekrojowych, w zakresie rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji dla kadry uczelni oraz uwzględniające działania ograniczające przerywanie nauki, w tym zmiany w zakresie realizacji procesu kształcenia, w tym m.in. systemu kształcenia na odległość czy hybrydowego, dostosowanie systemu i procedur oraz wsparcie cyfryzacji procesu kształcenia – wylicza rzecznik Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj więcej

Kształcą ludzi, którzy z wiarą w siebie podchodzą do wyzwań

Dodaje, że środki mogą być też przeznaczone na działania na rzecz zwiększenia efektywności procesu rekrutacji, tworzenia i wsparcia funkcjonowania struktur odpowiadających za współpracę ze szkołami średnimi, podmiotami doradztwa zawodowego i za prowadzenie kształcenia we współpracy z pracodawcami, w tym prognozowanie zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce.

– Interesujący jest konkurs m.in. na dofinansowanie na zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z oferty szkolnictwa wyższego. Jest to nabór na projekty nakierowane na niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym m.in. przez dostosowanie struktur, w tym adaptacje architektoniczne czy procedur uczelni, dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz realizację działań na rzecz zwiększania świadomości i kompetencji kadry uczelni w obszarze dostępności oferty edukacyjnej – zauważa Górowicz-Maćkiewicz.

To się wszystkim opłaci

Politechnika Krakowska nie skorzystała jeszcze tym roku z nowych środków z perspektywy 2021-2027. – Kończyliśmy wielomilionowe ogólnouczelniane projekty na rozwój potencjału uczelni z programu PO WER czy projekty infrastrukturalne – wylicza Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecznik Politechniki Krakowskiej.

Zapowiada, że w najbliższym czasie uczelnia planuje złożenie projektu na aparaturę badawczą na ok. 40 mln zł do konkursu w ramach programu FEM 2021–2027. – Złożyliśmy do konkursu FENG 18 projektów na kwotę pond 25 mln zł. Planujemy również – tak jak w poprzednich latach – intensywnie korzystać ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – dodaje pani rzecznik.

Poza tym Politechnika Krakowska będzie aplikować o środki unijne także w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz innych programów wspierających strategiczne dla Europy i Polski badania naukowe. Od wielu lat w strukturze uczelni są wyspecjalizowane jednostki pomagające pozyskiwać i realizować projekty finansowane ze środków unijnych (np. Centrum Wsparcia Projektów PK).

– Dzięki środkom unijnym uczelnia rozwija infrastrukturę badawczą i dydaktyczną, realizuje duże projekty naukowe, wdraża nowoczesne rozwiązania informatyczne (m.in. elektroniczny obieg dokumentów, zintegrowany system zarządzania serwisami internetowymi), poszerza ofertę dydaktyczną dla studentów, organizuje różnorodne formy wsparcia (szkolenia, wizyty studyjne) dla kadry uczelni oraz powołuje nowe jednostki, które wspierają studentów, doktorantów i pracowników, np. FutureLab PK – studenckie laboratorium innowacji – czy Centrum e-Edukacii PK.

Środki unijne pozwalają m.in. na modernizację kierunków kształcenia i dopasowanie ich do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wyposażanie laboratoriów i sal dydaktycznych, termomodernizację budynków, budowanie nowych laboratoriów badawczych (np. Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Regionalny Zespół Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Politechniki Krakowskiej), z których mogą korzystać zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy. Dzięki środkom unijnym realizujemy duże projekty badawcze, prowadzimy też prace przedwdrożeniowe nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które powstają na uczelni.

– Politechnika Krakowska bardzo chętnie korzysta ze środków unijnych, bo widzimy w nich szansę na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój uczelni, służących zwiększaniu jej atrakcyjności, zarówno dla studentów, jak i partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego, a także zwiększanie kompetencji kadry akademickiej, administracyjnej i zarządczej uczelni czy tworzenie warunków umożliwiających studiowanie osobom z niepełnosprawnością – mówi Małgorzata Syrda-Śliwa.

Dzięki nim ich oferta edukacyjna, naukowa oraz badawcza stale się rozwija.

– Na bieżąco monitorujemy możliwości aplikowania o środki z programów operacyjnych funduszy unijnych oraz krajowych – mówi prof. Robert Olkiewicz, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Podkreśla, że uczelni szczególnie zależy na możliwości dofinansowania kluczowych inwestycji w infrastrukturę, w tym planowanej budowy Centrum Badawczego Fizyki i Chemii przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. – Bez inwestycji w infrastrukturę badawczą trudno sobie wyobrazić rozwój naszej uczelni i nauki oraz pozyskiwanie środków z grantów i zatrzymanie świetnej, młodej kadry naukowej – podkreśla rektor Olkiewicz.

Pozostało 93% artykułu
Dodatki
Studenci medycyny KUL mają świetne warunki. Każdy traktowany jest indywidualnie
Dodatki
Kształcą ludzi, którzy z wiarą w siebie podchodzą do wyzwań
Materiał partnera
Uniwersytet to tworzący go ludzie
Dodatki
KOWR promuje zdrowe odżywianie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Dodatki
Grupa Mokate odważnie zdobywa światowe rynki