Po wyborze przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego decyzja trafi do Konferencji Przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Może ona zatwierdzić kandydaturę Wiewiórskiego albo przedstawić pod głosowanie na sesji plenarnej.

Przypomnijmy, że od 2004 r. Wiewiórowski był zastępcą Inspektora, a od sierpnia br. jest pełniącym obowiązki.

Czym zajmuje się Europejski Inspektor Ochrony Danych?

- Czuwa nad tym, by instytucje i organy UE przy przetwarzaniu danych osobowych respektowały zasady prywatności.

- Doradza instytucjom i organom UE w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i powiązanych obszarów polityki i prawa.

- Zajmuje się skargami i prowadzi dochodzenia.

- Współpracuje z krajowymi organami w państwach UE w celu zapewnienia spójnej ochrony danych.

- Monitoruje nowe technologie, które mogą mieć wpływ na ochronę danych.

W jaki sposób działa Europejski Inspektor Ochrony Danych?

Inspektor i jego zastępca są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję. Za wykonywanie bieżących zadań odpowiadają dwie jednostki organizacyjne:

- Dział Nadzoru i Egzekwowania Prawa ocenia przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez instytucje i organy UE.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

- Dział Polityki i Konsultacji doradza unijnym prawodawcom w różnych obszarach polityki i w sprawie projektów nowych aktów prawnych.

To warto wiedzieć

Instytucjom i organom UE nie wolno przetwarzać danych osobowych ujawniających

- pochodzenie rasowe lub etniczne

- poglądy polityczne

- poglądy religijne lub filozoficzne

- przynależność do związków zawodowych.

Nie wolno im również przetwarzać danych dotyczących sytuacji zdrowotnej lub orientacji seksualnej, o ile nie jest to niezbędne dla celów medycznych. Jednak nawet wówczas dane powinny być przeprowadzane przez pracownika służby zdrowia lub inną osobę związaną przysięgą do zachowania tajemnicy zawodowej.

Każdy, kto uzna, że jego prawa do poszanowania prywatności zostały naruszone przez instytucję lub organ UE, w pierwszej kolejności powinien poinformować urzędnika UE odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. W przypadku gdy nie przyniosło to rezultatu, należy skontaktować się z właściwym inspektorem ochrony danych w instytucji lub organie, gdzie doszło do naruszenia danych.

Jeśli w dalszym ciągu wynik jest niezadowalający, można złożyć skargę do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych za pomocą formularza skargi. Europejski Inspektor Ochrony Danych zbada wniesioną skargę i poinformuje skarżącego, czy ją podtrzymuje – a jeśli tak, to w jaki sposób problem zostanie rozwiązany.

Jeśli skarżący nie zgadza się z opinią Inspektora, może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.