W piśmie z 17 sierpnia 2021 roku, Komendant Główny Straży Granicznej odpowiada na pytania zadane przez Zastępczynię RPO Hannę Machińską.

W związku ze wzmożoną migracją na polsko-białoruskim odcinku granicy, SG podjęła działania w celu zwiększenia ilości miejsc w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Uruchomiono nowe ośrodki w Białej Podlaskiej i Czerwonym Borze. Obecnie prowadzone są uzgodnienia w celu pozyskania dodatkowych miejsc, które będzie można przeznaczyć na kolejne ośrodki. Jako, że konieczna jest obsługa administracyjna zatrzymanych osób, powstały centra rejestracji cudzoziemców w Połowcach i Dubiczach Cerkiewnych. Nowo otwarte miejsca otrzymały odpowiednie wsparcie kadrowe, czasowo delegowano tam funkcjonariuszy z innych oddziałów SG.

1-2. Pierwsze czynności administracyjne po zatrzymaniu cudzoziemców wykonywane są na ternie placówek SG odpowiadających miejscu zatrzymania lub w nowych centrach rejestracji w Połowcach i Dubiczach Cerkiewnych. Następnie, po orzeczeniu sądu cudzoziemcy są przewożeni do strzeżonych ośrodków.

3. W okresie 7 czerwca – 7 sierpnia 2021 roku Straż Graniczna zatrzymała 625 cudzoziemców. W tym 183 małoletnich do 17 lat i 23 w wieku 18 lat. Nie odnotowano osób małoletnich bez opieki.

4. W okresie 7 czerwca – 7 sierpnia 2021 roku 933 cudzoziemców objęto 607 wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP. Większość cudzoziemców składa wniosek o ochronę nie bezpośrednio po zatrzymaniu, dlatego na późniejszym etapie, w trakcie pobytu w ośrodku nie ma możliwości wykonania zestawień łączących zatrzymanie cudzoziemca ze złożeniem przez niego wniosku o udzielenie ochrony.

5. Zatrzymani, wobec których wszczynane jest postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, otrzymują „Pouczenie o zasadach i trybie postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu". Pouczenie mówi, że wszczęcie postępowania nie powoduje braku możliwości wnioskowania o ochronę międzynarodową na terytorium RP. W takiej sytuacji postępowanie zostaje zawieszone na czas rozstrzygnięcia sprawy. Pouczenie jest wręczane podczas pierwszych czynności administracyjnych. Zapoznanie się z jego treścią cudzoziemiec potwierdza podpisem.