fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Warszawa

Warszawski Ratusz kupi miejsca w żłobku

Grzegorz Byszewski
Marek Kozubal
W stołecznych żłobkach brakuje co najmniej dwóch tysięcy miejsc. Na razie ratusz chce wykupić 115 w placówkach niepublicznych
Pre­zy­dent mia­sta Han­na Gron­kie­wicz-Waltz ogło­si­ła wczo­raj kon­kurs dla pla­có­wek, któ­re mo­gły­by przy­jąć ma­łe dzie­ci. Ra­tusz cze­ka na ofer­ty do koń­ca mar­ca. Mo­gą wziąć w nim udział zarejestrowane żłobki niepubliczne. A tych na ra­zie jest osiem.
Ra­tusz wy­ku­pi miej­sca na dwa la­ta – od ma­ja 2012 r. do 31 sierp­nia 2014 r. Prze­zna­czy na ten pro­jekt 3,5 mln zł.
– Miej­sca te zostaną prze­zna­czo­ne dla dzie­ci z list re­zer­wo­wych w miej­skich żłob­kach i za­re­je­stro­wa­nych w elek­tro­nicz­nym sys­te­mie za­pi­sów. Ro­dzi­ce bę­dą wno­si­li ta­kie sa­me opła­ty jak w żłob­kach pu­blicz­nych – tłu­ma­czy Te­re­sa Sie­raw­ska, wi­ce­dy­rek­tor miej­skie­go Biu­ra Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej.
Od wrze­śnia sta­ła opła­ta za żło­bek bę­dzie wy­no­si­ła 374,22 zł, do­dat­ko­wo ro­dzi­ce bę­dą mu­sie­li za­pła­cić 5,95 zł za dzien­ne wy­ży­wie­nie.
Ra­tusz po raz dru­gi ra­tu­je się w ta­ki spo­sób. W po­przed­nim ro­ku wy­ku­pił 81 miejsc w dwóch żłob­kach nie­pu­blicz­nych na Bia­ło­łę­ce. Kosz­tu­je to bu­dżet mia­sta 3,2 mln zł.
Z pierw­szych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych re­kru­ta­cji do żłob­ków wy­ni­ka, że na ra­zie bra­ku­je w nich co naj­mniej 2 tys. miejsc. Ro­dzi­ce do po­ło­wy stycz­nia zło­ży­li po­nad 4,7 tys. wnio­sków o za­pi­sa­nie dziec­ka. Tym­cza­sem dla no­wo­ przy­ję­tych ma­lu­chów ra­tusz przy­go­to­wał ok. 2,6 – 2,7 tys. miejsc.
– W tym ro­ku do­dat­ko­wo o ok. 400 zwięk­szy się pu­la miejsc w na­szych żłob­kach. Między innymi na Bie­la­nach, Ocho­cie, Mo­ko­to­wie i Tar­gów­ku – do­da­je Te­re­sa Sie­raw­ska.
W trwa­ją­cej te­raz re­kru­ta­cji naj­bar­dziej ob­le­ga­ne są miej­skie żłob­ki na Mo­ko­to­wie, Pra­dze-Po­łu­dnie i Ur­sy­no­wie.
Z ko­lei naj­więk­sze szan­se na przy­ję­cie dziec­ka ma­ją ci ro­dzi­ce, któ­rzy wy­bra­li żło­bek w Śród­mie­ściu. Re­kord po­pu­lar­no­ści po­bił na ra­zie Żło­bek nr 36 przy ul. Stru­my­ko­wej 18 na Bia­ło­łę­ce. Po­da­nia zło­ży­ło tam po­nad 310 ro­dzi­ców, a wszystkich miejsc jest tam 125.
W sto­łecz­nych żłob­kach jest 4496 miejsc. W re­kru­ta­cji pre­mio­wa­ne są dzie­ci ro­dzi­ców, któ­rzy miesz­ka­ją w sto­li­cy, tu pracują i pła­cą po­dat­ki. Przy rów­nej licz­bie punk­tów zde­cy­du­je czas, kie­dy ro­dzi­ce za­lo­go­wa­li się w kom­pu­te­ro­wym sys­te­mie re­je­stra­cji kan­dy­da­tów.
Re­kru­ta­cja elek­tro­nicz­na po­trwa do koń­ca ma­ja. 15 czerw­ca o godz. 9 opu­bli­ko­wa­ne zo­sta­ną li­sty dzie­ci za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do żłob­ka.
Źródło: Życie Warszawy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA